#16. Vask hår med urteolivenoljesåpe

[For English: scroll down]

Allerede i rundt fire år har jeg brukt håndlaget olivenoljesåpe for total kroppspleie, men jeg turte aldri å bruke den til å vaske håret med, før for noen måneder siden. Før trodde jeg virkelig at sjampo og kun sjampo er bra for håret, og brukte sjampoen som er promotert som den mest milde: every day sjampo: til daglig hårvask. Grunnen til å prøve å teste oliven-urtesåpen er: håret mitt så mer og mer elendig ut, til tross for en sunn livsstil, til tross for den milde “every day” sjampoen, til tross for alle andre fantastiske sjampoer, balsamer og hårmasker som jeg prøvde så lenge disse eksisterer. Håret mitt er krøllete, tykt og tørt. Det begynner å bli grått, noe som betyr at den allerede tørre konstruksjonen av håret blir enda tørrere. Selv om sjampomarkedet har blitt veldig vellykket og tilsynelatende tilfredsstiller enhver kvinnes og manns ønske om å få det perfekte håret: Jeg har aldri funnet den perfekte sjampoen.

Endelig har jeg prøvd min egen håndlagde såpe å vaske håret med, og resultatet er overraskende bra. Ikke bare på grunn av de naturlige ingrediensene, som olivenolje og medisinske urter, men også fordi jeg vasker håret nå bare én gang i uken: såpe renser mer intenst enn noen form for sjampo. Håndlaget urteolivenoljesåpe gir også næring til ikke bare huden, men også håret. Å vaske håret en gang i uken med “every day” sjampoen var heller ikke vellykket.

Nå vet jeg: oppfinnelsen av den såkalte “every day” sjampoen har vært den viktigste grunnen til at håret mitt har kommet i en så forferdelig tilstand. Det er logikk i det. Ved å bruke daglig hårvask, som er som alle andre sjampoer, en flytende sammensetning av kjemikalier og vann, kom det naturlige miljøet i huden i ubalanse, ble til slutt skadet og har til og med slitt ut talgkjertelen[1] som selvfølgelig hele tiden prøvde å produsere nok talg: Talgkjertelen skiller ut en oljeaktig eller voksaktig substans, kalt talg, som gir næring og mykgjør håret og huden til pattedyr. Hos mennesker forekommer talgkjertler i størst antall i ansiktet, hodebunnen og bak ørene, men også på de andre delene av huden.

Se Cretan Garden håndlagde urteolivenoljesåpesamling her.

Herding Salvie Såpe

Her følger en oversikt over prosedyren for hvordan du tar vare på håret ditt på en naturlig måte. Det er basert på mine egne erfaringer, gjennom flere måneder.

The natural system

Dag 1:

Mens vannet renner over hodet masserer du hodet med fingertoppene. Trykk og gni, i små sirkler, mens du «går» med fingertoppene over hele hodebunnen. På denne måten aktiverer du huden, og tynner ut talg. (Bilde: Armin Rimoldi)


Ta såpestykket og flytt det over og gjennom håret. Masser hodebunnen og håret og gjenta fingertoppmassasjen: gå over hodebunnen og gjennom håret med fingertoppene, mens du presser, gnir og sirkler med fingertoppene. Det blir ikke mye skum, kanskje ikke noe, på grunn av talg, og rester av hårkremer, voks, hårspray osv. Fortsett likevel. (Bilde: Mikhail Nilov)


Skyll håret. (Bilde: Armin Rimoldi)

.

.


Bruk såpestykket igjen, og gjenta prosedyren. Ikke glem ørene, innsiden, utsiden, sonen bak ørene, hele ansiktet og nakken. (Bilde: Mikhail Nilov)


Nå er det skum, hvis ikke nok, gjenta massasjen. (Bilde: Scandinavian Biolabs)

.

.


Skyll bort såperester, med mye vann, og vask resten av kroppen med samme såpe. Skyll bort alle såperester. (Bilde: Armin Rimoldi)

.


Før du tørker deg, gni inn den fortsatt våte huden på kroppen med en blanding av olivenolje og eterisk olje (150 ml olivenolje, 15 dråper eterisk olje etter eget valg), og med resten av den i hånden også hodebunnen og hår. Tørk deretter. La håret tørke naturlig; ikke bruk hårføner. (Bilde: Armin Rimoldi)


Dag 2, 3, 4, 5, 6 og 7

For å holde håret godt luktende kan du dryppe 1-2 dråper ren eterisk olje i den ene håndflaten, spre den over to hender ved å flytte håndflatene over hverandre, og spre den over og gjennom det håndkletørke håret, og over hud i hodebunnen, etter dusjen (uten å bruke såpe eller sjampo til håret), eller etter at du har fuktet det med en vaskeklut. La deretter håret tørke naturlig, som betyr: uten å bruke hårføner. (Bilde: Feyza Yildirim)


Dag 8:

Vask håret med såpe igjen, og følg prosedyren fra dag 1 og deretter dag 2, 3, 4, 5, 6 og 7.


Ytterligere informasjon

 1. Store Norske Leksikon: Talgkjertel
 2. Store Norske Leksikon: Sjampo
 3. Historie: Hva gjorde en såpesyder?
 4. Susteau: History of shampoo / Historie av sjampo
 5. Susteau: Inside the bottle, shampoo / Inne i flasken, sjampo
 6. Nikaa: History of shampoo / Historie av sjampo
 7. Nikaa: The term «Schaumpon» / Begrepet “Schaumpon
 8. Healthline: How to wash hair / Hvordan vaske hår
 9. Cretan-Garden Blog: Huden
 10. Cretan-Garden: Hudutslett
 11. Cretan-Garden: Effekt av olivenolje på huden
 12. Cretan-Garden: Eteriske oljer og deres aroma
 13. Cretan-Garden: Hud og pH
 14. Cretan-Garden: Sjampo

English:

#16. Washing hair with herbal olive oil soap

Already for about four years I use handcrafted olive oil soap for the total body care, but I never dared to use it to wash my hair with, till some months ago. Before, I really believed that shampoos and only shampoos are good for hair, and used the shampoo that is promoted as the most mild one: the everyday shampoo. The reason for trying to test the herbal olive soap is: my hair was looking more and more miserable, despite a healthy lifestyle, despite the mild everyday shampoo, despite all other wonderful shampoos, conditioners and masks that I tried as long these exist. My hair is curly, thick, and dry. It is becoming grey, which means that the already dry construction of the hair is becoming even drier. Though the shampoo market has become very successful and seemingly satisfying every woman’s and man’s wish to get the perfect hair: I have never found the perfect shampoo.

Finally, I have tried my own handcrafted soap to wash my hair with, and the results are surprisingly good. Not only because of the natural ingredients, like olive oil and medicinal herbs, but also because I wash my hair now just once per week. Soap cleans intenser than any kind of shampoo. Handcrafted herbal olive oil soap also nourishes not only the skin, but also the hair. Washing my hair once per week with the everyday shampoo was not successful.

Now I know: the invention of the so-called everyday shampoo has been the most important reason why my hair has come into such an awful condition. There is logic in it. By using the everyday shampoo, which is like all shampoos, a fluid composition of chemicals and water, the natural environment of the skin became out of balance, finally damaged and this has exhausted the sebaceous gland[1] which was of course constantly trying to produce enough sebum: the sebaceous gland secretes an oily or waxy matter, called sebum, which nourishes and softens the hair and skin of mammals. In humans, sebaceous glands occur in the greatest number on the face, scalp and behind the ears, but also on the other parts of the skin.

See the Cretan Garden handcrafted herbal olive oil soap collection here.

Here follows an overview of the procedure of how to care for your hair in a natural way. It is based on my own experiences, during several months.


The natural system

Day 1:

While the water runs over your head you massage your head with your finger tops. Press and rub, in little circles, while you “walk” with your finger tops over the entire scalp. In this way you activate the skin, and dilute the sebum. (Photo: Armin Rimoldi)

.


Take the soap bar and move it over and through the hair. Massage the scalp and the hair and repeat the finger-tops massage: walking over the scalp and through the hair with the finger tops, while pressing, rubbing and circling with the finger tops. There will not be much lather, maybe not any, because of the sebum, and rests of hair creams, wax, hairspray, etc. Continue anyway. (Photo: Mikhail Nilov)


Wash it out. (Photo by Armin Rimoldi)

.

.

.

.


Use the soap bar again, and repeat the procedure. Do not forget the ears, inside, outside, the zone behind the ears, the entire face and the neck. (Photo: Mikhail Nilov)

.

.


Now lather is there, if not enough, then repeat the massage after washing out with much water. (Photo by Scandinavian Biolabs)

.

.

.


Wash it out, with much water, and wash the rest of the body with the same soap. Then wash away all soap lather. (Photo by Armin Rimoldi)

.

.


Before you dry yourself rub the still wet skin of the body in with a mix of olive oil and essential oil (150 ml olive oil, 15 drops essential oil of your choice), and with the leftover of it in your hand also the scalp and hair. Then dry. Let your hair dry naturally; do not use a hair dryer. (Photo: Armin Rimoldi)


Day 2, 3, 4, 5, 6 and 7

To keep your hair nice smelling you can drip 1-2 drops pure essential oil in one hand palm, spread it over two hands by moving the hand palms over each other, and spread it over and through the towel-dry hair, and over the skin of the scalp, after the shower (without using soap or shampoo for the hair), or after you have wet it with a washcloth. Then let your hair dry naturally, which means: without using a hair dryer. (Photo: Feyza Yildirim)


Day 8: Wash your hair with soap again, and follow the procedure of day 1 and then day 2, 3, 4, 5, 6 and 7.


Additional information
 1. Wikipedia: Sebaceous gland
 2. Wikipedia: Shampoo
 3. Susteau: History of shampoo
 4. Susteau: Inside the bottle shampoo
 5. Nikaa: History of shampoo
 6. Nikaa: The term “Schaumpon”
 7. Healthline: How to wash hair
 8. Cretan Garden Blog: The skin
 9. Cretan Garden: Skin rash
 10. Cretan Garden: Effect of olive oil on skin
 11. Cretan Garden: Essential oils and their aroma
 12. Cretan Garden: Skin and pH
 13. Cretan Garden: Shampoo

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Create a website or blog at WordPress.com av Anders Noren.

opp ↑