#18. Verdens Resirkuleringsdag

[For English: scroll down]

Fra nettsiden: Global Recycling Day / Verdens Resirkuleringsdag

Utdrager:

 • Verdens Resirkuleringsdag ble opprettet i 2018 for å hjelpe til med å anerkjenne og feire betydningen resirkulering spiller for å bevare våre dyrebare primærressurser og sikre fremtiden til planeten vår.
 • Hvert år sparer den “syvende ressursen” (resirkulerbare) over 700 millioner tonn i CO2-utslipp, og dette er anslått å øke til 1 milliard tonn innen 2030. Det er ingen tvil om at resirkulering er i frontlinjen i krigen for å redde fremtiden til vår planeten og menneskeheten.
 • Tema: #RecyclingHeroes (#Gjenvinningshelter)

Verdens Resirkuleringsdag

Hvert år gir jorden milliarder av tonn naturressurser og på et tidspunkt, i en ikke så fjern fremtid, vil den gå tom. Det er derfor vi må tenke igjen på hva vi kaster – ikke se avfall, men muligheter.

Det siste tiåret har vært det varmeste som er registrert, og vi står nå overfor en klimakrise av enestående proporsjoner. Hvis vi ikke gjør betydelige og raske endringer, vil vi se fortsatt stigende globale temperaturer, smelting av iskapper, kontinenter i brann og rask avskoging.

Dette påvirker menneskeheten direkte med økt fattigdom, immigrasjon fra fordrevne samfunn, tap av arbeidsplasser, avfallsfjell og naturlige habitater som forsvinner. Vi har makten til å gjøre varige endringer for å bekjempe dette, og med gjenvinning som anerkjennes i FNs bærekraftsmål 2030, ser vi allerede mange enkeltpersoner, regjeringer og organisasjoner som tar direkte grep for å støtte den globale grønne agendaen.

Resirkulering er en sentral del av den sirkulære økonomien, og bidrar til å beskytte naturressursene våre. Hvert år sparer den “syvende ressursen” (resirkulerbare) over 700 millioner tonn i CO2-utslipp, og dette er anslått å øke til 1 milliard tonn innen 2030. Det er ingen tvil om at resirkulering er i frontlinjen i krigen for å redde fremtiden til vår planeten og menneskeheten.

Global Recycling Foundation har gleden av å kunngjøre temaet for Global Recycling Day 2022 som #RecyclingHeroes. Dette vil anerkjenne menneskene, stedene og aktivitetene som viser hvilken viktig rolle resirkulering spiller for å bidra til en miljømessig stabil planet og en grønnere fremtid som vil komme alle til gode.

Global Recycling Day ble opprettet i 2018 for å hjelpe til med å anerkjenne og feire betydningen resirkulering spiller for å bevare våre dyrebare primærressurser og sikre fremtiden til planeten vår. Det er en dag for verden å komme sammen og sette planeten først.

Oppdraget til Verdens Resirkuleringsdag, som fastsatt av Verdens resirkuleringsstiftelse, er todelt:

Å fortelle verdensledere at resirkulering rett og slett er for viktig til ikke å være et globalt problem, og at det er et presserende behov for en felles, samlet tilnærming til resirkulering.
Å be folk over hele planeten tenke ressurs, ikke avfall, når det kommer til de omkringliggende varene – før dette skjer, vil vi rett og slett ikke gi resirkulerte varer den sanne verdien og gjenbruken de fortjener.
Til nettstedet Verdens Resirkuleringsdag

Ytterligere informasjon:

 • United Nations / Forente Nasjoner
  • Sustainable Development Goals 2030- PDF / Mål for bærekraftig utvikling 2030
  • Sustainable Development Goals 2030- Website / Mål for bærekraftig utvikling 2030
  • Sustainable Development Goals 2030- Video Mål for bærekraftig utvikling 2030
 • Cretan-Garden-såper er laget av olivenolje, som på grunn av utløpsdatoen ville blitt avfall hvis den ikke ble brukt til å lage olivenoljesåpe av den. Cretan-Garden såpe har ingen utløpsdato, og er derfor bærekraftig. Dette er en unik måte å resirkulere olivenolje på.
 • Verdens Resirkuleringsdag: er å redde menneskehetens fremtid? – IFA Paris
 • Hvordan resirkulere gamle mobiltelefoner – Treehugger
 • Måter å gjenbruke mobiltelefoner – Treehugger
 • Fordelene med resirkulering av mobiltelefoner – Treehugger
  • HosAnton, 3577 Hovet, Hol Kommune (Viken): Anton reparerer og selger brukte datamaskiner og mobiltelefoner.
 • Hvordan resirkulere tekstiler – Treehugger
 • Hvor kan jeg kjøpe brukte klær, møbler, bøker, skap, gardiner, tallerkener osv.?: Fretex
 • Hvorfor kan ikke klær bare resirkuleres? – Treehugger
 • Resirkulering og avfall – Treehugger
 • Verdens Resirkuleringsdag – Video
Verdens Resirkuleringsdag, 18. mars

English:

#18. Global Recycling Day

From the website: Global Recycling Day

Excerpts:

 • Global Recycling Day was created in 2018 to help recognize, and celebrate, the importance recycling plays in preserving our precious primary resources and securing the future of our planet.
 • Each year the ‘Seventh Resource’ (recyclables) saves over 700 million tonnes in CO2 emissions and this is projected to increase to 1 billion tons by 2030. There is no doubt recycling is on the front line in the war to save the future of our planet and humanity.
 • Theme: #RecyclingHeroes

Global Recycling Day

Every year, the Earth yields billions of tons of natural resources and at some point, in the not too distant future, it will run out. That’s why we must think again about what we throw away – seeing not waste, but opportunity.

The last decade has been the hottest on record, and we are now facing a climate emergency of unparalleled proportions. If we don’t make significant and rapid changes, we will see continued rising global temperatures, the melting of icecaps, continents on fire and rapid deforestation.

This directly affects humanity with increased poverty, immigration from displaced communities, job losses, waste mountains and natural habitats disappearing. We have the power to make lasting changes to combat this, and with recycling being recognized in the UN’s Sustainable Development Goals 2030, we are already seeing many individuals, governments and organizations taking direct action to support the global green agenda.

Recycling is a key part of the circular economy, helping to protect our natural resources. Each year the ‘Seventh Resource’ (recyclables) saves over 700 million tonnes in CO2 emissions and this is projected to increase to 1 billion tons by 2030. There is no doubt recycling is on the front line in the war to save the future of our planet and humanity.

The Global Recycling Foundation is pleased to announce the theme of Global Recycling Day 2022 as #RecyclingHeroes. This will recognize the people, places and activities that showcase what an important role recycling plays in contributing to an environmentally stable planet and a greener future which will benefit all.

Global Recycling Day was created in 2018 to help recognize, and celebrate, the importance recycling plays in preserving our precious primary resources and securing the future of our planet. It is a day for the world to come together and put the planet first.

The mission of Global Recycling Day, as set out by the Global Recycling Foundation, is twofold:

 1. To tell world leaders that recycling is simply too important not to be a global issue, and that a common, joined up approach to recycling is urgently needed.
 2. To ask people across the planet to think resource, not waste, when it comes to the surrounding goods – until this happens, we simply won’t award recycled goods the true value and repurpose they deserve.

To the website Global Recycling Day

Additional information:

 • United Nations
  • Sustainable Development Goals 2030- PDF
  • Sustainable Development Goals 2030- Website
  • Sustainable Development Goals 2030- Video
 • Cretan-Garden soaps are created from olive oil, that, because of the expiry date, would have become waste, if not used to make olive oil soap out of it. Cretan-Garden soap has no expiry date, and is therefore sustainable. This is a unique way of recycling olive oil.
 • Global Recycling Day: is salvaging the future of mankind? – IFA Paris
 • How to recycle old cellphones – Treehugger
 • Ways to reuse cellphones – Treehugger
 • The benefits of cellphone recycling – Treehugger
 • How to recycle textiles – Treehugger
 • Why can’t clothes just be recycled? – Treehugger
 • Recycling and waste – Treehugger
 • Global Recycling Day – Video
Global Recycling Day, March 18

Kommentarer er stengt.

Create a website or blog at WordPress.com av Anders Noren.

opp ↑