#28. Utløpsdato

[For English: scroll down]

Den begrensede levetiden til levende organismer

Naturen er et mangfold av billioner av organismer med begrenset levetid. Naturen fornyer seg kontinuerlig gjennom årstidene og livsprosessene. Når en plante dør, for eksempel om høsten eller på grunn av et miljø som er for vått og kaldt, eller for tørt og varmt, starter råtnings-/døingsprosessen veldig raskt. Når grønnsaker eller frukt høstes, kan råtningsprosessen bremses ved tørking, avkjøling, vakuumpakking eller sterilisering. Råttningsprosessen til urter starter ikke hvis de tørkes i henhold til lovbestemmelser og oppbevares tørt og hygienisk. Olivenolje har en utløpsdato, men økologisk ekstra virgin olivenolje av høy kvalitet kan brukes langt etter utløpsdatoen hvis den oppbevares i en kald, mørk kjeller i uåpnede glassflasker eller uåpnede metallbokser. Olivenolje i åpnet flaske eller boks må brukes innen en begrenset tid: luft, varme og lys er en del av forringelsesprosessen. Olivenolje som er for gammel lukter harskt. De kretiske leverandørene av Cretan-Garden-såper er anerkjente fagfolk som leverer høykvalitetsprodukter.

Den ubegrensede “levetiden”, holdbarhet, til Cretan-Garden-såper

Såper laget av tørkede urter infusert i olivenolje og ikke inneholder andre naturlige ingredienser enn eterisk olje har ingen utløpsdato. De verdensberømte Aleppo-såpene er laget av olivenolje og laurbærblad og forbedres i kvalitet med alderen. Cretan-Garden såper er laget av olivenolje og andre urter enn laurbær, men også tørket og til og med beriket med eteriske oljer.

Holdbarhet før salg

Lageret av Cretan-Garden-såper holdes ved en konstant temperatur på 14 grader Celsius, i et godt ventilert, hygienisk, mørkt og tørt rom, i nye, lukkede, resirkulerte pappesker. Såper pakkes hygienisk i silkepapir og innpakning tidligst på utsendelsesdagen, og sendes i nye resirkulerte pappesker.

Holdbarhet på såpen ved mottak

Når den bestilte såpen har kommet, er det best å oppbevare såpen i samme boks i en skuff eller et skap i et tørt rom. På denne måten forblir den eteriske oljen i såpen. Fordi såpen ikke er vakuumpakket i plast, fordamper den eteriske oljen, men i svært liten grad.
Når såpen er i bruk, er det nødvendig å oppbevare den på et tørt sted: ikke på en våt såpeskål, og ikke i et vått baderom, da såpen vil mykne og løse seg opp.
Etter vask er det best å legge den våte såpen på en tørr vaskeklut, tørr badesvamp eller loofah, utenfor badet.

Såpe kan brukes inntil den siste biten. Samle små stykker i en beholder. Du kan rive den til fotbad, for eksempel for å vaske gulvet, eller bruke den i hagen som et naturlig plantevernmiddel: 1 til 2 ss til 4 liter varmt vann.

#28. Expiration date

The limited lifespan of living organisms

Nature is a diversity of trillions of organisms with a limited lifespan. Nature continually renews itself through the seasons and life processes. When a plant dies, for example in autumn or due to an environment that is too wet and cold, or too dry and warm, the rotting/dying process starts very quickly. When vegetables or fruits are harvested, the rotting process can be slowed by drying, cooling, vacuum packaging or sterilization. The rotting process of herbs does not start if they are dried according to legal regulations and stored dry and hygienically. Olive oil has an expiration date, but high-quality, ecological extra virgin olive oil can be used well past its expiration date if stored in a cold, dark cellar in unopened glass bottles or metal boxes. Olive oil in an opened bottle or box must be used within a limited time: oxygen, heat and light are part of the deterioration process. Olive oil that is too old smells rancid. The Cretan suppliers of Cretan-Garden soaps are recognized professionals who deliver high quality products.

The unlimited lifespan of Cretan-Garden soaps

Soaps made from dried olive oil with herbs and that contain no natural ingredients other than essential oil, have no expiration date. The world famous Aleppo soaps are made from olive oil and bay leaves and improve in quality with age. Cretan-Garden soaps are made from olive oil and herbs other than laurel, but also dried and even enriched with essential oils.

Shelf life before sale

The stock of Cretan-Garden soaps is stored at a constant temperature of 14 degrees Celsius, in a well-ventilated, hygienic, dark and dry room, in new, closed, recycled cardboard boxes. Soaps are hygienically packed in tissue paper and wrapper no earlier than the day of shipment, and shipped in new recycled cardboard boxes.

Shelf life of the soap upon receipt

When the ordered soap has arrived, it is best to store the soap in the same box in a drawer or cupboard in a dry room. This way the essential oil remains in the soap. Because the soap is not vacuum packed in plastic, the essential oil volatilizes, but to a very small extent.
When the soap is in use, it is necessary to store it in a dry place: not in a wet soap dish, and not in a wet bathroom, as the soap will soften and dissolve.
After washing, it is best to place the wet soap on a dry washcloth, dry bath sponge or loofah, outside the bathroom.

Soap can be used until the last bit. Collect small leftovers in a container. You can grate it for a foot bath, for example, to mop the floor, or use it in the garden as a natural pesticide: 1 to 2 tablespoons to 4 liters of warm water.

Kommentarer er stengt.

Create a website or blog at WordPress.com av Anders Noren.

opp ↑