#22. Verdens regnskogdag ~ 22. juni 2022

[For English: scroll down]

Hva er en regnskog?

Regnskoger kjennetegnes av en lukket og sammenhengende trekrone, fuktavhengig vegetasjon, tilstedeværelsen av epifytter og lianer og fravær av skogbrann. Regnskog kan klassifiseres som tropisk regnskog eller temperert regnskog, men andre typer er beskrevet.

Anslagene varierer fra 40 % til 75 % av alle biotiske arter som er innfødte i regnskogene Det kan være mange millioner arter av planter, insekter og mikroorganismer som fortsatt er uoppdaget i tropiske regnskoger. Tropiske regnskoger har blitt kalt “Jordens juveler” og “verdens største apotek“, fordi over en fjerdedel av naturlige medisiner er blitt oppdaget der. Regnskoger så vel som endemiske regnskogarter forsvinner raskt på grunn av avskoging, det resulterende habitatreduksjon og forurensning av atmosfæren.

Hvor ligger regnskogen?

Map:

Plassering av tropiske (mørkegrønne) og tempererte/subtropiske (lysegrønne) regnskoger i verden. File:Rain forest location map.png

Hvorfor er regnskog så viktig?

I tillegg til den levende skjønnheten som følger med stort mangfold i planter og dyr, spiller regnskoger også en praktisk rolle i å holde planeten vår sunn.

Ved å absorbere karbondioksid og frigjøre oksygenet som vi er avhengige av for å overleve. Absorpsjonen av denne CO2 bidrar også til å stabilisere jordens klima.

Regnskog bidrar også til å opprettholde verdens vannsyklus ved å tilføre vann til atmosfæren gjennom transpirasjonsprosessen som skaper skyer. Kilde.

Regnskogen i Amazonas er nær et vendepunkt og resultatene vil være katastrofale / Kilde

Alle trær og skoger bidrar til å skape skyer og regn, og alle er viktige for å unngå tørke. Hvordan?

I sitt foredrag “Om Sannheten om 5G og Wi-Fi” forklarer Barrie Trower sammenhengen mellom trær i skog og regn:

“[..] det er et veldig viktig faktum her. Blant denne enorme kjeden av mikroorganismer har du bitte små mikroorganismer som kalles Coccolithophores, og de tar sin del av fôring, og de blir matet på, men de produserer ett viktig molekyl. Coccolithophores produserer et molekyl kalt dimetylsulfid
Det er det eneste molekylet som er kjent på dette tidspunktet, det eneste kjente molekylet, fordi det driver ut av vannet i luften og dette er det eneste molekylet som er kjent for å delta, og det er nødvendig: i skydannelse.
Nå, hvis du går og hugger ned alle trærne i – jeg tror vi kommer til å kutte ned 70 millioner eller noe. Du kan ikke erstatte 70 millioner trær med 70 millioner spirer. Gjennomsnittsalderen vil være rundt 100 år og spirene vil ikke gjøre den samme jobben. De vil ikke absorbere karbondioksidet fra atmosfæren til å begynne med.

Hvis du hogger ned trærne, hugger du ned dannelsen av skyer i atmosfæren, noe som betyr at du får tørke. Det er så enkelt som det. Vi kan ikke gå rundt og kutte så mange trær hvis det ikke er nødvendig, og den eneste måten å ha 5G på er å kutte trær. Så det er en balanse der, og det må være kjent for noen. [..]”

Ikke gi opp, Regnskogen | Skal vi løse klimakrisen, må vi redde regnskogen | Regnskogfondet

English:

#22. June 22, 2022 ~ World Rainforest Day

What is a rainforest?

Rainforests are characterized by a closed and continuous tree canopy, moisture-dependent vegetation, the presence of epiphytes and lianas and the absence of wildfire. Rainforest can be classified as tropical rainforest or temperate rainforest, but other types have been described.

Estimates vary from 40% to 75% of all biotic species being indigenous to the rainforests.[1] There may be many millions of species of plants, insects and microorganisms still undiscovered in tropical rainforests. Tropical rainforests have been called the “jewels of the Earth” and the “world’s largest pharmacy“, because over one quarter of natural medicines have been discovered there.[2]

Rainforests as well as endemic rainforest species are rapidly disappearing due to deforestation, the resulting habitat loss and pollution of the atmosphere.[3]

Source

Where are rainforests located?

Map:

Location of tropical (dark green) and temperate/subtropical (light green) rainforests in the world. File:Rain forest location map.png

Why are rainforests so important?

As well as the vivid beauty that comes with great diversity in plants and animals, rainforests also play a practical role in keeping our planet healthy.

By absorbing carbon dioxide and releasing the oxygen that we depend on for our survival. The absorption of this CO2 also helps to stabilize the Earth’s climate.

Rainforests also help to maintain the world’s water cycle by adding water to the atmosphere through the process of transpiration which creates clouds. Source.

The Amazon Rainforest Is Close to a ‘Tipping Point’ and the Results Will Be Disastrous / Source

All trees and forests contribute to creating clouds and rain, and all are important to avoid droughts. How?

In his lecture “The Truth About 5G and Wi-Fi“, Barrie Trower explains the correlation between trees in forests and rain:

“[..] there is a very important fact here. Among this enormous chain of microorganisms you have tiny little microorganisms called Coccolithophores, and they do their share of feeding, and they are fed on, but they produce one important molecule. Coccolithophores produce a molecule called dimethyl sulfide
It is the only molecule known at this point in time, the only molecule known, because it drifts out of the water into the air and this is the only molecule known to take part, and that is necessary: in cloud formation.
Now, if you go and cut down all of the trees in—I think we’re going to cut down 70 million or something. You cannot replace 70 million trees with 70 million saplings. The average age will be about 100 years and the saplings will not do the same job. They will not absorb the carbon dioxide from the atmosphere for a start.

If you cut down the trees you are cutting down the formation of clouds in the atmosphere, which means you will get droughts. It is as simple as that. We cannot go around cutting down that many trees if it isn’t necessary and the only way to have 5G is to cut down trees. So, there is a balance there and it needs to be known to somebody. [..]”

Source: Free Documentary -Nature

#20. Treets Dag

[For English: scroll down]

“Arbor” er det latinske ordet for “tre”. “Arbor” høres litt ut som det franske ordet for tre: “arbre”. På “Arbor Day” plantes trær, av grupper av mennesker, på velvalgte steder. Selvfølgelig kan man plante et tre i sin egen hage, alene. Hvordan? Det er viktige detaljer å lese om det. Arbor Day feires 29. april. Den første arbordagen ble arrangert i Spania, allerede i 1594. Den første amerikanske arbordagen var 10. april 1872. Her kan du finne en liste med kjente første arbordager i flere land.

En skog er mer enn en samling trær

Professor Suzanne Simard, Institutt for skog- og bevaringsvitenskap, British Columbia, Canada

Mer og mer informasjon om trær, og deres betydning for alt liv på jorden, for vår menneskelige eksistens, er publisert og lett å finne, men det den kanadiske professoren Suzanne Simard forklarer om trær og skoger, går dypere. Hennes eksepsjonelle innsikt om for eksempel kommunikasjon av trær med hverandre og andre livsformer, hvordan det skjer, over og under jordens overflate, er avgjørende for å innse viktigheten av en sunn skog, og nødvendigheten av å beskytte skogene, ikke bare for innbyggerne, men også for mennesker. Beskytter også mot mennesker, spesielt mot de som jobber i og for det såkalte skogbruket, som er en industri, for å tjene penger.

Skogbruket

Skogbruket tilhører den statlige avdelingen for landbruk og mat. Skog anses å være en industri, ikke en veldig sårbar, fullstendig kompleks og intelligent, økologisk, unik biotop. På den norske regjeringens hjemmeside står det:

Skogindustri er viktig for Norge. Et aktivt og lønnsomt skogbruk og en konkurransedyktig skognæring er av betydning for bosetting, sysselsetting og næringsutvikling i store deler av landet. Potensialet for økt verdiskaping er stort.

I løpet av vinteren 21/22 har det skjedd massiv avskoging i Norge, slik jeg forstår nå, fordi det er en statlig industri, ikke sett på som majestetisk natur som vil trenge hundrevis av år for å komme seg etter skadene norsk skogbruk skaper. Dette trangsynte synet på skog er selvsagt ikke begrenset til Norge. Derfor snakker denne videoen, der Suzanne Simard, professor i skogøkologi ved University of British Columbia, Canada:

Konklusjon

“Skogen er mer enn en samling av trær. Trær eksisterer i et nett av gjensidig avhengighet, knyttet sammen av et system av underjordiske kanaler. Dette nettverket forbinder alle trær og systemet i en konstellasjon av noder og forbindelser: unge og gamle kommuniserer og reagerer til hverandre ved å sende hverandre (biokjemiske) signaler Modertrær – majestetiske noder, eller knutepunkter, som spiller en sentral rolle i kommunikasjonen, beskyttelsen og bevisstheten om skogen – gir sin visdom videre til sine etterkommere, sine frøplanter, generasjon etter generasjon, deler sine minner om hva som er nyttig og hva som er skadelig, hvem som er en venn og hvem som er en fiende, og hvordan man tilpasser seg og overlever i et landskap i stadig endring.” – Suzanne Simard, professor i skogøkologi ved University of British Columbia, Canada.

Ytterligere informasjon


Oppdatering:

NRK nyheter
Forskere advarer: Mindre plantevekst og mer dødelighet vil prege norske skoger i fremtiden
https://www.nrk.no/norge/forskere-advarer_-mindre-plantevekst-og-mer-dodelighet-vil-prege-norske-skoger-i-fremtiden-1.15947177
Publisert: 29. april, 2022
Av: Anna Skifjeld

SKOG: Skogbranner, tørker og skadedyr vil ramme norsk skog i fremtiden. Foto: Anne Skifjeld / NRK

English:

#20. Arbor Day

“Arbor” is the Latin word for “tree”. “Arbor” sounds a bit like the French word for tree: “arbre”. On “Arbor Day” trees are planted, by groups of people, on well-chosen places. Of course one can plant a tree in one’s own garden, alone. How? There are important details to read about it. Arbor Day is celebrated on April 29. The first arbor day was organized in Spain, already in 1594. The first American arbor day was on April 10, 1872. Here you can find a list with known first arbor days in several countries.

Professor Suzanne Simard, Department of Forest and Conservation Sciences, British Columbia, Canada

A forest is more than a collection of trees

More and more information about trees, and their importance for all life on earth, for our human existence, is published and easy to be found, but what the Canadian professor Suzanne Simard explains about trees and forests, goes deeper. Her exceptional insight about for instance the communication of trees with each other and other life forms, how that happens, above and beneath the surface of the earth, is essential to realize the importance of a healthy forest, and the necessity of protecting the forests, not only for its inhabitants, but also for humans. Protecting even against humans, especially against those who are working in and for the so-called forestry.

Forestry

Forestry belongs to the governmental department of agriculture and food. Forests are considered to be an industry, not a very vulnerable, utterly complex and intelligent, ecological, unique biotope. On the Norwegian government website is written:

Forest industry is important to Norway. Active and profitable forestry and a competitive forest industry is of importance to settlement, employment and business development in large parts of the country. The potential for increased value creation is large.

During winter 21/22 massive deforestation has taken place in Norway, as I understand now, because it is a governmental industry, not seen as majestic nature that will need hundreds of years to recover from the damage the Norwegian forestry creates. Of course this narrow-minded view on forests is not limited to Norway. Therefore, this video, in which Suzanne Simard, professor of Forest Ecology at the University of British Columbia, Canada, speaks:

Conclusion

The forest is more than a collection of trees. Trees exist in a web of interdependence, linked together by a system of underground channels. This network connects all trees and the system in a constellation of nodes and connections: young and old communicate and respond to each other by sending each other (biochemical) signals. Mother trees – majestic nodes, or hubs, that play a central role in the communication, protection and awareness of the forest – pass their wisdom on to their descendants, their seedlings, generation after generation, sharing their memories of what is helpful and what is harmful, who is a friend and who is an enemy, and how to adapt and survive in an ever-changing landscape.” – Suzanne Simard, professor of Forest Ecology at the University of British Columbia, Canada.


Additional information


Update: NRK news, Norway
Forskere advarer: Mindre plantevekst og mer dødelighet vil prege norske skoger i fremtiden
[Researchers warn: Less plant growth and more mortality will affect Norwegian forests in the future]
https://www.nrk.no/norge/forskere-advarer_-mindre-plantevekst-og-mer-dodelighet-vil-prege-norske-skoger-i-fremtiden-1.15947177
Published: April 29, 2022
By: Anna Skifjeld

FOREST: Forest fires, droughts and pests will affect Norwegian forests in the future.
Photo: Anne Skifjeld / NRK

#13. Wood ash

The most discussed and criticized part of the soap making process is the so-called lye. Lye is the chemical substance that transforms vegetable oil into soap. There are two kinds of lye: the lye from wood ash[1] —potassium hydroxide— and store-bought lye —sodium hydroxide—. The lye from wood ash is lesser caustic and should therefore be preferable. But it is not. I explain this in the following paragraphs.

The goods of trees

The wood ashes that are suitable for soap making are from trees like the oak, walnut, beech, elm, holly, and fifteen more[2]. The olive tree[3] is also on the list, but named ash tree, the English name for the Fraxinus family[4], whereto also the olive tree belongs. These twenty trees produce hardwood.

Trees are multitaskers: their wood is for instance used for furniture, houses, fences, doors, plates, boats, masts, boxes, and sculptures. Their leaves are creating wonderful colours in the surrounding landscapes[5]. The blossoms of several of these trees are used in the Bach flowers remedies[6], like oak, walnut, holly, beech, willow, cherry, elm, and olive.

In the Fall
Photo: Mike
Alpherveld 1
Photo: Anna Poelstra

Last but not least: trees extract CO2 from the air and convert it into oxygen and biomass (such as wood, leaves, and roots). They release the oxygen into the air. Trees mainly store extra CO2 when they grow. Trees play therefore an essential role in the climate change, and there even exist so-called compensation-forests, created to compensate the CO2 emissions from the industry[7].

Trees, wildfires, deforestation, economic fascism, eco-terrorism and the climate change

Worldwide, during almost three centuries, a by economic fascism[8] created violence against nature took place. It has increased extremely fast after WWII. Humans plundered nature, exploited nature. This has resulted in the man-made climate change. The 2021 report about the climate change makes clear that the natural balance of nature is irreversible destroyed. We experience an increase in extreme weather: droughts and floods. Extreme droughts create wildfires. The devastating effects of the wildfires of 2021 have created a catastrophic loss of CO2 converters. There is another worrying factor: tropical forests are losing their ability to absorb carbon[9]. Wildfires create carbon. Recent evidence indicates that as much as ten per cent of wildfire produced carbon remains in the atmosphere, contributing to global warming[10].

Not only wildfires create deforestation: because of the mining of coltan, enormous areas of the rainforests in Congo have been deforested. Coltan is used by the telecom industry, to create batteries for cellphones, but coltan is also used to create batteries for electric cars[11].

There can also be other reasons that trees are hacked down: criminality and ecoterrorism[12].

Olive grove in Crete. Thirty-five years old olive trees were cut, but not by the owner[13]. Also in Israel, West Bank, this happens. “Jewish settlers have gone on a rampage in occupied West Bank towns and villages, hacking down hundreds of olive orchards just as they were about to be harvested.”[14, story of 2003, but also in 2021 this happens[15].] This is named ecoterrorism.

A form of economic fascism[8] is the extreme violence against nature for economic profit: the hacking down of trees for the rollout of 5G. Where 5G is going up, all around the world where 5G is going up, trees are coming down. The reason is: trees inhibit the progress of 5G.[16, lecture Barrie Trower, part 2, at 06:03]. Trees suffer anyhow from the radiation of cell towers. Every time you use a wireless device, you attack the trees between your device and the cell tower[17][18]. Finally, parts of the tree die, or the tree dies completely[19].

Because this kind of economic fascism takes place on behalf of democratic governments and even unions like the EU, and USA, it is not recognized as economic fascism, but essentially it is economic fascism. It is blind naïveness that makes one believe that WWII brought fascism to an end. Is the urge for 5G making the cutting down of trees a responsible choice? No. We absolutely do not need 5G. Industrialists are masters in brainwashing minds in order to sell their unnecessary products. This has to stop. We cannot endlessly continue exploiting nature for the economic growth of the rich countries. On the long term—but not that long—there is nothing left. We stare into the abyss[20, PDF, page 36, conclusion].

Conclusion

When we add all these facts up, we can only conclude that making natural soap with wood ashes is not environmental friendly, not sustainable. Trees become endangered, worldwide. Soaps, made with wood ash, are therefore not environmentally friendly soaps. When the soap manufacturer uses the wood of a tree that died naturally, the use of wood ash is ethically correct. The price of each bar of soup should be adapted accordingly. The profit of each single bar of soap made with wood ash should be donated to rainforest protection groups, or scientists who research the dramatic effects of wireless radiation on trees[18].


References and additional information
 1. Ash – Wikipedia
 2. 20 Different Types of Hardwood Trees – Pro Garden Tips
 3. Is olive tree a hardwood? – Askingglot
 4. Fraxinus – Wikipedia
 5. Trees – Gallery on Flickr
 6. Dr Edward Bach flower remedies – Multerland
 7. Bossen voor niets geplant: CO2 compensatie in rook op – RTL nieuws
 8. Economic fascism – Foundation for Economic Education
 9. Tropical forests losing their ability to absorb carbon, study finds – The Guardian
 10. Wildfires, Greenhouse Gas Emissions and Climate Change – Future Directions International
 11. Deforestation in Congo – Multerland YouTube
 12. Ecoterrorism – Merriam-Webster
 13. He went to his olive grove and found the olive trees cut – Creta Live News
 14. Jewish settlers destroy olive groves – Al Jazeera
 15. Israeli settlers destroy 100 olive trees in West Bank – Anadolu Agency, Turkey
 16. Trees hacked down because of 5G — Lecture Barrie Trower, part 2, at 06:03 – Multerland
 17. Andrew Goldsworthy ~ Tree damage: Effects of Electromagnetic Stress in Trees ~ 2011 – Multerland YouTube
 18. Collection of articles and scientific research about the impact of EMF on trees – Multerland
 19. Tree Damage – Observation Guide, by Helmut Breunig, March 2017 – Multerland
 20. Report UNESCO – PDF
 21. Protecting Crete’s ancient olive trees from being fed to the fire – Ekathimerini
 22. Wildfire ash damaging to vehicles – Sonoma News
 23. Effect of Wood Ash Waste from Black Soap- making on Heavy Metals in Leaf Amaranth, Cowpea and Maize – ResearchGate

Create a website or blog at WordPress.com av Anders Noren.

opp ↑