Standard Salgsbetingelser

[For English: Scroll down.]

Vi har tilpasset standard salgsbetingelsene til Cretan-Garden-produktene, og gjort dem så lesbare og forståelige som mulig, så les dem nøye. Når du legger inn en bestilling godtar du som kjøper de såkalte “standard salgsbetingelsene”.


Bedrift info
Cretan Garden – Janssen
Hovsvegen 228
3577 Hovet
Norge
E-post: antoinette@cretan-garden.shop
Nettsted: https://cretan-garden.shop
Brønnøysundregistrene: 921292155
IBAN: NO03 1506 7045 197


Bestilling, shipping og betaling

I vår nettbutikk vises alle priser i norske kroner: kr eller NOK, eksklusiv fraktkostnader og/eller mva. Les om moms: her

 • Norge, EU og resten av verden – For å unngå feil i kompliserte fraktberegninger har vi valgt å selge direkte fra nettsiden kun til norske kunder. For kunder som bor i EU, og resten av verden skjer bestillingen via e-post Se for fraktkostnader: portokostnader.
 • Minimum, maximum – Minimumsbestilling er 2 såpestykker.
 • Betalingsmåte: bankoverføring – totalbeløpet for bestilte såper, og transportkostnader, som vist på fakturaen kan kun betales via bankoverføring
  • Norske kunder: Cretan Garden – Janssen, Hovsvegen 228, 3577 Hovet – Banknummer:1506 70 45197
  • Kunder i EU + Resten av verden: Cretan Garden – Janssen, Hovsvegen 228, 3577 Hovet – Banknummer: IBAN: NO03 1506 7045 197 – BIC/Swift code: DNBANOKKXXX
  • En betaling fra en norsk konto tar normalt 1-3 virkedager før den registreres på kontoen.
  • En betaling fra utlandet kan ta opptil 10 virkedager.
 • Etter at bestillingen din har blitt offisiell på nettsiden, vil du motta en bekreftelse på e-post. Hvis du ikke har mottatt en bekreftelse etter 24 timer, vennligst kontakt oss. Så snart betalingen er mottatt, starter frakten. Merk følgende:
  • En betaling fra en norsk konto tar normalt 1-3 virkedager før den registreres på kontoen.
  • Ved betaling fra utlandet kan det ta opptil 10 virkedager.
 • Svært av og til hender det at en ordre ikke kan leveres umiddelbart i sin helhet. Hvis dette er tilfelle, vil vi kontakte deg for videre behandling. I så fall kan du også kansellere bestillingen din hvis du ønsker det. Beløpet som allerede er betalt vil bli returnert til kontoen din innen en uke.

Se alle bruker retningslinjer / shopping guidelines.


Utsendelse
Vi streber etter å sende bestillingen din så snart som mulig. Du vil motta en e-post så snart bestillingen din er sendt. Avhengig av fraktmetoden inneholder denne en Track & Trace-kode som du kan spore bestillingen din med. EU: Track and Trace er ikke aktiv i alle EU-land. Kryss av.
Cretan-Garden er ikke ansvarlig for tap og/eller skade på varer under forsendelse.
Hvis bestillingen din ikke kan leveres av transportøren, for eksempel fordi adressen er feil, og den kommer tilbake til oss, tilbyr vi deg muligheten til å sende bestillingen på nytt for dine egne kostnader.


Ansvarlighet
All såpe er håndlaget, så produktet slik du mottar det kan avvike fra bildene du ser på nettsiden.
Cretan Garden er ikke ansvarlig for feil og/eller urimelig bruk av artiklene.
Cretan Garden forbeholder seg retten til å endre de generelle vilkårene og betingelsene uten forvarsel.

Cretan Garden er ikke ansvarlig for skrive- og trykkfeil på denne nettsiden, emballasje og reklamemateriell.


Tilbakesende
Bestillinger kan returneres. Dette kan gjøres innen 14 dager etter mottak og for egen regning. Vi kan kun ta tilbake produkter i original utpakket tilstand. Før vi returnerer bestillinger vil vi gjerne motta en e-post fra deg med all informasjon om bestillingen.
Bestillinger kan returneres. Dette kan gjøres innen 14 dager etter mottak og for egen regning. Vi kan kun ta tilbake produkter i original utpakket tilstand. Før vi returnerer bestillinger vil vi gjerne motta en e-post fra deg med all informasjon om bestillingen.


Personvernregler
Personopplysningene du oppgir når du legger inn en bestilling vil kun bli brukt av Cretan-Garden for å behandle bestillingen din.
Under ingen omstendigheter vil vi gi dine data til tredjeparter. Hvis du har spørsmål om dette, ikke nøl med å kontakte oss.


Bilder og tekster
Bildene og tekstene på denne nettsiden er opphavsrettsbeskyttet.


Videresalg
Cretan-Garden-produkter er ikke tillatt å videreselge.


Spørsmål og kommentarer
Har du spørsmål om Cretan-Garden generelt eller om disse generelle betingelsene spesielt? Kontakt oss: antoinette@cretan-garden.shop


English

We’ve adapted the standard sales conditions to the Cretan-Garden products, and made them as readable and understandable as possible, so please read them carefully. When you place an order, you as a buyer agree to the so-called “standard sales conditions”.


Company information
Cretan Garden – Janssen
Hovsvegen 228
3577 Hovet
Norway
Email: antoinette@cretan-garden.shop
Website: https://cretan-garden.shop
Chamber of Commerce: NO921292155
IBAN: NO03 1506 7045 197                                                                                                                        


Ordering, shipping and payment

In our webshop all prices are shown in Norwegian kroner: kr or NOK, excluding any shipping costs and/or VAT. Read about VAT: here

 • Norway, EU and the rest of the world – To avoid errors in complicated shipping calculations we have decided to sell directly from the website to Norwegian customers only. For customers living in EU, and the rest of the world the order takes place via email. See for shipping costs: postal charges.
 • Minimum, maximum – The minimum order is 2 soap bars. The maximum order is 12 soap bars.
 • Payment methodbank transfer – the total amount of ordered soaps, and transport costs, as shown in the invoice can only be paid via a bank transfer
  • Norwegian customers: Cretan Garden – Janssen, Hovsvegen 228, 3577 Hovet – Bank number: 1506 70 45197
  • Customers in EU + Rest of the world: Cretan Garden – Janssen, Hovsvegen 228, 3577 Hovet – Bank number: IBAN: NO03 1506 7045 197 – BIC/Swift code: DNBANOKKXXX
  • A payment from a Norwegian account normally takes 1-3 working days before it is registered in the account.
  • In the case of a payment from abroad, it can take up to 10 working days.
 • After your order has become official on the website, you will receive a confirmation by e-mail. If you have not received a confirmation after 24 hours, please contact us. As soon the payment has been received, the shipping starts. Attention:
  • A payment from a Norwegian account normally takes 1-3 working days before it is registered in the account.
  • In the case of a payment from abroad, it can take up to 10 working days.
 • Very occasionally it happens that an order cannot be delivered immediately in its entirety. If this is the case, we will contact you about further processing. In that case you can also cancel your order if you wish. The amount already paid will be returned to your account within a week.

See all shopping guidelines.


Dispatch
We strive to ship your order as soon as possible. You will receive an email as soon as your order has been shipped. Depending on the shipping method, this contains a Track & Trace code with which you can track your order. EU: Track and Trace is not active in all EU countries. Check.
Cretan-Garden is not liable for loss and/or damage to items during shipment.
If your order cannot be delivered by the carrier, for example because the address is incorrect, and it comes back to us, we offer you the option to resend the order on your own costs.


Liability
All soap is handmade, so the product as you receive it may differ from the photos you see on the website.  
Cretan Garden is not liable for incorrect and/or unreasonable use of the articles. Cretan Garden is not liable for typing and printing errors on this website, packaging and promotional material.
Cretan Garden reserves the right to change the general terms and conditions without prior notice.


Returns
Orders can be returned. This can be done within 14 days of receipt and at your own expense. We can only take back products in the original unpacked condition. Before returning orders, we would like to receive an email from you with all the information about the order.


Privacy
The personal information you provide when placing an order will only be used by Cretan-Garden for processing your order. 
Under no circumstances will we provide your data to third parties. If you have any questions about this, don’t hesitate to contact us.


Photos and texts
The photos and texts on this website are copyrighted.


Resale
Cretan-Garden products may not be resold.


Questions and comments
Do you have any questions about Cretan-Garden in general or about these General Terms and Conditions in particular? Contact us: antoinette@cretan-garden.shop


Create a website or blog at WordPress.com av Anders Noren.

opp ↑