#06. Essential oils and their aroma

A short history

The use of aromatic plants and trees, goes far back in history, to the time of the Egyptians and Babylonians, 3000 – 4000 before Christ. It is told however that the oldest knowledge of essential oils.is to be found in China.

The Egyptians used the essential oils from plants and resins to mummify the dead, because of the cleansing and anti-sceptic properties. Cleopatra used essential oils to enhance her attraction. Also in the bible essential oils are mentioned, like myrrh, incense, cloves, sandalwood, rose, and cedar.

Those who worked as perfumers during the Black Death plague epidemic were not contaminated by the plague: they inhaled the aerosols which were mixed with the anti-sceptic aerosols from the plants while working with it, and also the anti-sceptic properties of the plants entered the body via the skin.[Additional: The Forgotten Pollution: Dr. Schnabel’s Hepa Filter]

Essential oils

Essential Oils are the highly concentrated, volatile, aromatic essences of plants. Essential oils are derived from the leaves, flowers, wood, seeds, roots, bark and resins of trees and plants.. Essential oils are composed out of diverse aromatic volatile liquids, which are distracted from the plant parts via steam distillation. To create one litre essential oil one needs many kilos aromatic plants. To create one litre of for instance rosemary oil one needs 50 kilos rosemary leaves, and about 5000 kilos for a rose and jasmine oil.

Essential oils and the chakras

There is hardly any information about essential oils in the combination with the term “chakras“. There seem to be essential oils however that could be helpful in the healing of blocked or disbalanced chakras. I have just one but excellent advice: the smell you are searching for on that moment, and absolutely your favourite, fits for all chakras. If you want to read more about it then this article could be helpful.

Hydrosols

Hydrosols, also known as “flower waters,” or “herbal waters”, are the water condensates from the steam distilling process of essential oils. Hydrosols have similar properties and scents to essential oils, but these aromatic waters are much less concentrated. Hydrosols are especially suited for children, because they can hardly create irritations. One or two soup spoons in a baby bath are helpful in cases of inflammations, or eczema. Consult a certified aroma therapist for the right information before experimenting with it. The pH values of hydrosol varies from 4,4 to 7. This means that it could neutralize a too alkaline skin or a too acidic skin, into a natural skin condition. Read more about the pH value in Scientific Research, scroll down to pH values.

Aroma therapy

The use of essential oils is rather safe when using these in an aroma lamp diffuser, or in massage oils and body-oils, if one is following up the advice about the total of drops on a certain total of water for a bath, footbath, or aroma lamp. Also when using essential oils in a carrier oil, like olive oil, to create a body-oil or a massage-oil, or to dilute it for just a small spot on the skin, one must be well informed about the total of drops essential oil on how much carrier oil. Internal use of essential oils is dangerous, unless one follows up the advice of a well-trained and certified aroma therapist.

Photo by Anna Tarazevich from Pexels

Quality criteria

There are many different brands on the market with all several different essential oils, and all smelling different from another brand with the same oil-name, and not smelling so nice at all. It can be related with the own nose, of course, and preferences, but it can happen that not only you dislike a certain smell: it can also depend on the brand, and the country, the climate, the height of the area, the hours of sunshine, the soil, the pH of the soil, even the entire community of plants and trees, animals, the so-called biotope where the plants grow where the essential oil is extracted from, are creating the chemotype, the ct, and the scent. It is impossible to smell an essential oil when one orders it from the web. It is therefore wise, if possible, to buy an essential oil in a good health shop.

Steam distillation is a delicate process. It needs professional experience and a constant control. The essential oil must be for hundred percent natural and may not be denaturised by half-synthetic molecules and not be mixed with essential oils with the same scent, but less expensive and of a lesser or even inferior quality..

Books

Article

 • What Are Essential Oils, and Do They Work? – Healthline

Scientific Research

 • An Overview of the Biological Effects of Some Mediterranean Essential Oils on Human Health – PubMed
 • Essential oils and Health – PubMed
 • Essential Oils, Part I: Introduction – PubMed
 • Oregano essential oil as an antimicrobial additive to detergent for hand washing and food contact surface cleaning – ResearchGate
 • Antiviral efficacy and mechanisms of action of oregano essential oil and its primary component carvacrol against murine norovirus – PubMed
 • Antibacterial activity of oregano (Origanum vulgare Linn.) against gram positive bacteria – PubMed
 • Essential Oils of Oregano: Biological Activity beyond Their Antimicrobial Properties – PubMed
 • Carvacrol, a Plant Metabolite Targeting Viral Protease (Mpro) and ACE2 in Host Cells Can Be a Possible Candidate for COVID-19 – Frontiers in Plant Science [[oregano’s principle component is carvacrol, admin]]
 • Oregano Oil and Its Principal Component, Carvacrol, Inhibit HIV-1 Fusion into Target Cells – PubMed
 • Why aromatherapy is showing up in hospital surgical units – Mayo Clinic


#02. Hygiene

[For English: scroll down]

Hva er “hygiene”?

Hygiene er en rekke rutiner som utføres for å bevare helsen. I følge Verdens helseorganisasjon (WHO), “Hygiene refererer til forhold og praksis som bidrar til å opprettholde helse og forhindre spredning av sykdommer.” Personlig hygiene refererer til å opprettholde kroppens renslighet. Hygieneaktiviteter kan grupperes i følgende: hjemme- og hverdagshygiene, personlig hygiene, medisinsk hygiene, søvnhygiene og mathygiene. Hjemme- og hverdagshygiene inkluderer håndvask, åndedrettshygiene, mathygiene hjemme, hygiene på kjøkkenet, hygiene på badet, vaskehygiene og medisinsk hygiene hjemme.

Mange setter likhetstegn mellom hygiene og “renslighet”, men hygiene er et vidt begrep. Det inkluderer slike personlige vanevalg som hvor ofte du skal dusje eller bade, vaske hender, klippe negler og vaske klær. Det inkluderer også oppmerksomhet på å holde overflater i hjemmet og på arbeidsplassen rene, inkludert baderomsfasiliteter. Noen vanlige hygienepraksiser kan anses som gode vaner av samfunnet, mens forsømmelse av hygiene kan anses som ekkelt, respektløst eller truende. [Kilde]


Norge, Cretan Gardens residens

Cretan Gardens nettside, blogg og nettbutikk ligger i Norge og følger derfor opp reglene til Norsk Handelskammer, og det såkalte Matttilsynet, Mattilsynet. Kosmetikk, som også såpe hører til, er en avdeling av denne myndigheten. Hygiene er et nøkkelord. Følgende tekster er en oversettelse av begrepet “hygiene” i Big Norwegian Medicinal Encyclopaedia. Når det var relevant la jeg til informasjon om hygiene i forbindelse med å lage, herde, oppbevare, pakke og sende håndlaget såpe. Disse tilleggene er merket med “Cretan Gardens tilleggsinformasjon”. “I dagligtalen handler ordet hygiene om det som er rent, friskt og fremmer det som er sunt, i motsetning til det som er usunt og fører til sykdom. I tradisjonelt legespråk er hygiene ofte en samlebetegnelse for helsefremmende arbeid og forebyggende medisin. Det legges ofte særlig vekt på tiltak fra det offentlige for å sikre folkehelsen. I universitetsundervisningen av medisinstudenter er hygienebegrepet erstattet med forebyggende medisin eller samfunnsmedisin.” Kilde


Håndhygiene

“Håndhygiene er håndvask med såpe og vann eller hånddesinfeksjon med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel. Vask og desinfeksjon fjerner store deler av den midlertidige, overfladiske bakteriefloraen på hendene, som består av hvite stafylokokker og difteroider.

Vann og såpe sammen med mekaniske bevegelser av hender og fingre løser opp bakterier og smuss, og rennende vann skyller det vekk. Tørk av hendene med et papirhåndkle og skru på kranen igjen med det brukte papirhåndkleet. Riktig håndvask er den enkleste, billigste og mest effektive måten å hindre spredning av infeksjoner på. Å unngå nysing eller hosting for hånd og i stedet bruke enten et papirhåndkle eller albuekrok er også viktig for å redusere mengden bakterier eller virus på hendene til enhver tid. Kilde


Mathygiene

“Mathygiene omfatter tiltak for å sikre at vann og mat er egnet til konsum, og ikke gjør mennesker eller dyr syke. Tilsynet med dette er lagt til Mattilsynet. Tiltakene er i stor grad basert på felles europeiske regler.” Kilde

Håndlaget såpehygiene

Cretan Gardens tilleggsinformasjon: For å få lov til å selge håndlaget såpe i Norge må man være registrert i Brønnøysundregistrene, en organisasjon med strenge regler for hygiene i kategorien “kosmetikk” hvor også hjemmelaget såpe hører hjemme. Reglene om hygiene er laget av Mattilsynet.

Jeg følger strengt opp deres regler, ikke bare om hygiene, men også om informasjonen som må skrives i informasjonen til nettbutikken, og emballasjen til såpen. Hver Cretan Garden-såpe er pakket inn i en papirinnpakning: informasjonen er trykt på innsiden av omslaget.


Internasjonale avtaler

“Gjennom Verdens helseorganisasjon (WHO) er det etablert internasjonale avtaler om hygieneregler for personer som reiser mellom ulike land og i internasjonal godstransport. Se internasjonale helseforskrifter.” Kilde


Generelle hygienetiltak

“I praksis er det ofte en nær sammenheng mellom tiltak for å sikre hygiene og det som er gjort av estetiske årsaker. Dette gjelder for eksempel arbeidsplasser og i offentlige bygg hvor rot og manglende renhold er de første tegnene på at tilstanden kan bli uhygienisk Godt teknisk vedlikehold, for eksempel av ventilasjonsanlegg, er også avgjørende for å opprettholde et hygienisk forsvarlig innemiljø Det er viktig at tiltak iverksettes i tråd med faglige vurderinger Det kan forebygge overdrevne tiltak som i seg selv kan være skadelige. miljøriktig helsehjelp i kommunene står begrepet hygienisk skjønn sentralt Dette er skjønnsmessige vurderinger av hvilken risiko tekniske og miljømessige forhold kan være for redusert helse og sykdomsutvikling Vurderinger av estetiske forhold, som rot og manglende renhold. , er sentrale i dette arbeidet, som nevnt ovenfor.” Kilde

Cretan Gardens tilleggsinformasjon: Cretan Garden-såper lages i et hygienisk og godt ventilert rom. I et spesialoppsett for dette formålet støvfritt og tørt, middels varmt rom, kan såpene tørke, oppbevares hygienisk når de er herdet, og pakkes hygienisk ved bestilling.

English:

#2. Hygiene

What is “hygiene”?

Hygiene is a series of practices performed to preserve health. According to the World Health Organization (WHO), “Hygiene refers to conditions and practices that help to maintain health and prevent the spread of diseases.” Personal hygiene refers to maintaining the body’s cleanliness. Hygiene activities can be grouped into the following: home and everyday hygiene, personal hygiene, medical hygiene, sleep hygiene and food hygiene. Home and every day hygiene includes hand washing, respiratory hygiene, food hygiene at home, hygiene in the kitchen, hygiene in the bathroom, laundry hygiene and medical hygiene at home.

Many people equate hygiene with ‘cleanliness,’ but hygiene is a broad term. It includes such personal habit choices as how frequently to take a shower or bath, wash hands, trim fingernails, and wash clothes. It also includes attention to keeping surfaces in the home and workplace clean, including bathroom facilities. Some regular hygiene practices may be considered good habits by the society, while the neglect of hygiene can be considered disgusting, disrespectful, or threatening.- [Source]


Norway, Cretan Garden’s residence

The Cretan Garden website, blog and webshop are located in Norway and therefore following up the rules of the Norwegian Chamber of Commerce, and the so-called Matttilsynet, the Norwegian Food and Safety Authority. Cosmetics, whereto soap also belongs, are a department of this authority. Hygiene is a keyword.

The following texts are a translation of the term “hygiene” in the Big Norwegian Medicinal Encyclopaedia. When relevant I added information about hygiene within the context of making, curing, storing, packing and sending handcrafted soap. These extras are marked with “Cretan Garden’s additional information”.

“In everyday speech the word hygiene is about what is clean, fresh and promotes what is healthy, opposing to what is unhealthy and leads to disease. In traditional medical language, hygiene is often a collective term for health-promoting work and preventive medicine. Special emphasis is often placed on measures from the public sector to ensure public health. In the university teaching of medical students, the concept of hygiene has been replaced by preventive medicine or community medicine.” Source


Hand Hygiene

“Hand hygiene is hand washing with soap and water or hand disinfection with alcohol-based disinfectant. Washing and disinfection remove large parts of the temporary, superficial bacterial flora on the hands, which consist of white staphylococci and diphtheroids.

Water and soap together with mechanical movements dissolve bacteria and dirt, and running water flushes it away. Wipe your hands with a paper towel and screw the tap back on with the used paper towel. Proper hand washing is the easiest, cheapest and most effective way to prevent the spread of infections. Avoiding sneezing or coughing by hand and instead using either a paper towel or elbow hook is also important to reduce the amount of bacteria or viruses on your hands at all times.” Source


Food hygiene

“Food hygiene includes measures to ensure that water and food are suitable for consumption, and do not make people or animals sick. The supervision of this has been added to the Norwegian Food Safety Authority. The measures are largely based on common European rules.” Source

Handcrafted soap hygiene

Cretan Garden’s additional information: To be allowed to sell handcrafted soap in Norway one must be registered in the Norwegian “Brønnøysundregistrene“, an organization with strict rules about hygiene in the category “cosmetics” whereto also home made soap belongs. The rules about hygiene are created by the Norwegian Food Safety Authority, Mattilsynet.

I strictly follow up their rules, not only about hygiene, but also about the information that has to be written in the information of the web-shop, and the packaging of the soap. Each Cretan Garden soap will be wrapped in a paper wrapper: the information is printed on the inside of the the wrapper.


International agreements

“Through the World Health Organization (WHO), international agreements have been established on hygiene rules for persons traveling between different countries and in international goods transport. See international health regulations.” Source


General hygiene measures

“In practice, there is often a close connection between measures to ensure hygiene and what has been done for aesthetic reasons. This applies, for example, to workplaces and in public buildings where clutter and lack of cleanliness are the first signs that the condition can become unhygienic. Good technical maintenance, for example of ventilation systems, is also crucial for maintaining a hygienically sound indoor environment. It is important that measures are implemented in line with professional assessments. It can prevent excessive measures which in themselves can be harmful. In environmentally sound health care in the municipalities, the concept of hygienic judgment is central. These are discretionary assessments of what risk technical and environmental conditions may be for reduced health and the development of disease. Assessments of aesthetic conditions, such as clutter and lack of cleanliness, are central to this work, as mentioned above.” Source

Cretan Garden’s additional information: Cretan Garden soaps are created in a hygienic and well ventilated room. In a special for this purpose set up dust-free and dry, medium-warm room, the soaps can dry, to be stored hygienically when cured, and to be packed hygienically when ordered.


Create a website or blog at WordPress.com av Anders Noren.

opp ↑