#26. Loofah og hudpleie

For English: scroll down

Det offisielle navnet er Luffa aegyptiaca, eller egyptisk Luffa. Det er en agurklignende frukt, men tilhører gresskarfamilien. Når frukten er moden, kan den spises. Hvis det henger igjen og blir overmodent, tørker det gradvis ut og et fibrøst stoff blir igjen. Når frukten er høstet, kan skinnet fjernes og det fibrøse materialet kan kuttes opp, selges og brukes som en badesvamp.


Svampen føles hard når den er tørr, men myk når den er våt. Svampen føles da som en fast frotté, som fortsatt er grov nok til å fjerne gamle hudceller. Ved å bruke svampen mens du masserer aktiveres alle hudfunksjoner og blodsirkulasjonen i huden styrkes, noe som bremser aldringsprosessen i huden. Regelmessig bruk av loofahen holder huden ung, frisk, skinnende og strålende. Luffaen kan også brukes til en ansiktsskrubb.

Huden


Huden er et organ, akkurat som hjertet, nyrene, leveren. Totalvekten er en sjettedel av kroppsvekten. Huden er et komplekst og aktivt organ, en mantel, som fungerer som et beskyttende lag mellom kroppens sensitive vev og alt utenfor kroppen. Huden er ikke bare en barriere, den er også involvert i å opprettholde kroppstemperatur og indre fuktighet, nevrosensoriske funksjoner og naturlig motstand mot infeksjon og sykdom. Aldringsprosessen påvirker huden på flere måter. Overhuden tynnes ut og fornyelseshastigheten avtar dramatisk etter hvert som vi blir eldre, og hos kvinner spesielt etter overgangsalderen. Det meste av hudpleie er først og fremst rettet mot å bremse aldringsprosessen, bremse dannelsen av rynker. Når vi begynner med ekte hudpleie i tide, holder huden vår seg sunn mye lenger og hudsykdommer og rynker er mindre sannsynlige

Hudpleie


Huden kan få næring både fra utsiden og fra innsiden. Siden huden er et naturlig vev, er det logisk at en naturlig olje er det beste produktet for pleie av hudens overflate, det vil si utsiden. En olje som har alt i seg for den omsorgen er olivenolje. Du kan bruke den oljen direkte på huden, men du kan også tilsette 10 dråper eterisk olje, etter eget valg, til 10 cl olivenolje. Eterisk olje kan du kjøpe på en helsekostbutikk som Arnika, og Med24. Etter vask og skrubbing med den såpeaktige loofahen, skyll kroppen. Deretter legger du litt olivenolje i håndflaten, og sprer olivenoljen over den fortsatt fuktige kroppen din. Tørk deretter kroppen. Oljen trenger raskt inn i huden fordi den er varm.

Hudpleieprodukter


A. Utsiden av huden
La oss se på følgende bilde. Vi får se på det en forstørrelse av hudoverflaten. En naturlig såpe, for eksempel Cretan-Garden såper, er et utmerket middel for å fjerne talgkjertelfett, svette, kroppslukt, skitten, bakterier, sopp og virus.

Hud, med hår, døde hudceller, tette porer, bakterier og virus (iStock)

Når du bruker en fet såpe, for eksempel en olivenoljesåpe, blir det et veldig tynt lag med olivenolje igjen på huden etter vask og tørking. Ved å bruke olivenolje som kroppsolje, støttes huden i sin elastisitet, fuktighet og tilstand. Olivenolje er høy i vitamin E og K, som begge er svært viktige i hudpleie. Olivenolje er også et universalmiddel etter soling, eller til og med solbrent hud Dagslys er veldig sunt for huden, men det er nødvendig å beskytte deg mot overdreven direkte sollys. Selv da er olivenoljen en god måte å beskytte huden din ekstra på.

B. I huden
Ved å spise sunt og regelmessig, drikke nok vann, grønn te og fersk fruktjuice, holder du huden sunn fra innsiden og ut. Frukt, grønne økologisk dyrkede og usprøytede grønnsaker og også økologisk olivenolje er bra for sunn hud. Alkohol tørker ut kroppen og huden. Som et resultat kan huden eldes og det kan oppstå for tidlige rynker.

Hudtilstand


Ved å bevege seg nok daglig, være i frisk luft, få nok søvn, bo i et godt ventilert hus, gir du blodet nok oksygen og at oksygenrikt blod er sårt nødvendig for å forhindre rask hudaldring. På neste bilde vi ser ung hud til venstre og eldre hud til høyre. Du ser at den eldre huden er tynnere, inneholder mindre fett i de nedre lagene og blodårene inneholder mørkere blod: det er blod med lite oksygen.

Adapted from Characteristics of the Aging Skin – PMC (nih.gov) with permission from Dr. Miranda A. Farage

Antioksidanter beskytter huden mot aldring


Oksidanter (frie radikaler) er aggressive stoffer, som skapes i kroppen av blant annet stress og underhudsspenninger. Disse aggressive stoffene produseres også av stråling fra mobiltårn, Wi-Fi, smartmålere og alle andre trådløse enheter.

Kilde: Store Norske Leksikon / Frie radikaler og antioksidanter
Av Lobo, V., Patil, A., Phatak, A., & Chandra, N.
Lisens: Falt i det fri (Public domain)


Et overskudd av frie radikaler eller en mangel på antioksidanter forårsaker oksidativt stress: skade på sunt vev og celler i kroppen vår. Resultatet er ukontrollert celledeling, raskere aldring av kroppen og større risiko for helseproblemer[kilde]. Oksidanter, frie radikaler, forårsake vev og hudskader. Antioksidanter bekjemper oksidantene, men elektromagnetisk stråling reduserer effekten av antioksidantene. Dette er vitenskapelig undersøkt og bevist i flere studier. Siste studie: se her. Å unngå stråling i størst mulig grad er derfor et godt valg. I tillegg er det viktig å støtte antioksidantene med vitamin A, C og E, og mineralet magnesium.


Vitamin E er rikt representert i olivenolje og rosmarin (urt). Olivenolje inneholder i tillegg tilvitamin E også vitamin A, K og mineralene jern, kalsium, magnesium og potassium. Daglig bruk av olivenolje til måltider, men også som hudpleieprodukt, anbefales derfor.

Mer anbefalinger


Anbefalinger for terapi, ressurser og aktiviteter som bidrar til å redusere stress inkluderer

 1. terapeutisk massasje:
 2. akupunktur / videoer
 3. gåing
 4. fotturer
 5. idrett
 6. hagearbeid
 7. yoga
 8. meditasjon
 9. urteterapi:
 10. aromaterapi / videoer:
  • essensielle oljer som lavendel, appelsin, furu, sypress, ylang ylang, salvie
 11. blomsterterapi:
 12. slå av
  • all elektromagnetisk stråling om natten ved å bruke flymodus på telefonen
  • slå av wifi

Ytterligere informasjon

English:

Loofah and skin care

The official name is Luffa aegyptiaca, or Egyptian Luffa. It is a cucumber-like fruit, but belongs to the pumpkin family. When the fruit is ripe, it can be eaten. If it lingers and becomes overripe, it gradually dries out and a fibrous substance remains. Once the fruit is harvested, the skin can be removed and the fibrous material can be cut up, sold and used as a bath sponge.

The sponge feels hard when dry, but soft when wet. The sponge then feels like a firm terry cloth, which is still rough enough to remove old skin cells. By using the sponge while massaging, all skin functions are activated and blood circulation in the skin is strengthened, which slows down the aging process in the skin. Regular use of the loofah keeps the skin young, fresh, shiny and radiant. The loofah can also be used for a face scrub.

The skin

The skin is an organ, just like the heart, kidneys, liver. The total weight is one sixth of the body weight. The skin is a complex and active organ, a mantle, which acts as a protective layer between the body’s sensitive tissues and everything outside the body. The skin is not only a barrier, it is also involved in maintaining body temperature and internal moisture, neurosensory functions and natural resistance to infection and disease. The aging process affects the skin in several ways. The epidermis thins and the rate of renewal slows dramatically as we age, and in women especially after menopause. Most skin care is primarily aimed at slowing down the aging process, slowing down the formation of wrinkles. When we start real skin care in time, our skin stays healthy much longer and skin diseases and wrinkles are less likely

Skin care

The skin can receive nourishment both from the outside and from the inside. Since the skin is a natural tissue, it is logical that a natural oil is the best product for caring for the skin’s surface, i.e. the outside. An oil that has everything in it for that care is olive oil. You can use that oil directly on the skin, but you can also add 10 drops of essential oil, of your choice, to 10 cl of olive oil. You can buy essential oil at a health food store such as Arnika and Med24. After washing and scrubbing with the soapy loofah, rinse your body. Then put some olive oil in the palm of your hand and spread the olive oil over your still damp body. Then dry the body. The oil penetrates quickly into the skin because it is warm.

Skin care products

A. The outside of the skin-surface
Let’s look at the following image. We will see an enlargement of the skin surface. A natural soap, such as Cretan-Garden soaps, is an excellent remedy for removing sebaceous gland fat, sweat, body odor, dirt, bacteria, fungi and viruses.

Hud, med hår, døde hudceller, tette porer, bakterier og virus (iStock)

When you use an oily soap, such as an olive oil soap, a very thin layer of olive oil is left on the skin after washing and drying. By using olive oil as a body oil, the skin is supported in its elasticity, moisture and condition. Olive oil is high in vitamins E and K, both of which are very important in skin care. Olive oil is also a panacea after sunbathing, or even sunburned skin. Daylight is very healthy for the skin, but it is necessary to protect yourself from excessive direct sunlight. Even then, the olive oil is a good way to protect your skin extra.

B. Inside the skin surface
By eating healthy and regularly, drinking enough water, green tea and fresh fruit juice, you keep your skin healthy from the inside out. Fruit, green organically grown and unsprayed vegetables and also organic olive oil are good for healthy skin. Alcohol dries out the body and skin. As a result, the skin may age and premature wrinkles may appear.

Skin condition

By moving enough daily, being in fresh air, getting enough sleep, living in a well-ventilated house, you give the blood enough oxygen and that oxygen-rich blood is badly needed to prevent rapid skin ageing. In the next picture we see young skin on the left and older skin on the right. You see that the older skin is thinner, contains less fat in the lower layers and the blood vessels contain darker blood: it is blood with little oxygen.

Adapted from Characteristics of the Aging Skin – PMC (nih.gov) with permission from Dr. Miranda A. Farage

Antioxidants protect the skin against aging

Oxidants (free radicals) are aggressive substances, which are created in the body by, among other things, stress and subcutaneous tension. These aggressive substances are also produced by radiation from mobile towers, Wi-Fi, smart meters and all other wireless devices.

Kilde: Store Norske Leksikon / Frie radikaler og antioksidanter
Av Lobo, V., Patil, A., Phatak, A., & Chandra, N.
Lisens: Falt i det fri (Public domain)

An excess of free radicals or a lack of antioxidants causes oxidative stress: damage to healthy tissues and cells in our body. The result is uncontrolled cell division, faster aging of the body and greater risk of health problems [source]. Oxidants, free radicals, cause tissue and skin damage. Antioxidants fight the oxidants, but electromagnetic radiation reduces the effect of the antioxidants. This has been scientifically investigated and proven in several studies. Latest study: see here. Avoiding radiation as much as possible is therefore a good choice. In addition, it is important to support the antioxidants with vitamins A, C and E, and the mineral magnesium.

Vitamin E is richly represented in olive oil and rosemary (urt). In addition to vitamin E, olive oil also contains vitamins A, K and the minerals iron, calcium, magnesium and potassium. Daily use of olive oil for meals, but also as a skin care product, is therefore recommended.

More recommendations

Recommendations for therapy, resources, and activities that help reduce stress include

 • therapeutic massage:
  • foot zone massage, Thai yoga massage, shiatsu, Ayurvedic massage
 • acupuncture
 • walking
 • hiking
 • sports
 • gardening
 • yoga
 • meditation
 • herbal therapy:
  • relaxing medicinal herbs, such as Avena Sativa, Valerian, Passiflora, Melissa Officinalis
 • aroma therapy:
  • essential oils such as lavender, orange, pine, cypress, ylang ylang, sage
 • blossom therapy:
  • 38 Dr. Bach flower remedies and Dr. Bach Rescue Remedy
 • turn off all electromagnetic radiation at night
  • by using airplane mode on your phone
  • turn off wifi

Further information

#07. Skin and pH

When writing this post it is July 2021. We, humans all over the world, have an experience with skin and pH(power of Hydrogen) values, while knowing maybe not anything about pH and if not being aware of the fact, why the skin of the dorsal of their hands looks so incredible bad since the last year. Most probably this is caused by the antiseptic sprays (high percentage alcohol) at the entrance of all shops. Not one doctor, dermatologist, talks about it. However, when one uses a soap to wash hands it has to be skin neutral. They say.

Skin neutral?

The pH value of the skin is on all places of the body different. Therefore one uses an average pH value, which is about 5 or lesser. What exactly is causing the pH value of the skin? First one needs to know what exactly is “skin”. Skin is an organ which covers and protects all what is beneath the skin, and outside the skin. The skin is nourished by the food we eat. If we never eat a balanced food, concerning pH levels, acidic and alkaline, the skin will not be able to have a healthy pH level. The influence of too much acidic food, which is the most popular among humans in the “civilized” countries, influences of course the constitution of the skin, and its pH values.

Also influences from outside the skin, like air pollution, artificial electromagnetic radiation, burning sun rays, extreme temperature, contribute to the condition of the skin, and its pH. On health websites one claims that only soaps with a pH value that is similar with the skin pH are healthy for keeping a healthy skin. This would mean that swimming in the salty sea pH 8,2), or ocean (pH 8,2), even bathing in tap-water (pH value between 6,5 and 8,5) or taking a shower should be avoided.

The neutral pH level soaps are a mix of the normal alkalinity of soaps, and mostly several chemicals to achieve a lower pH level. These chemicals are more skin damaging than a normal soap ever can. With other words: a lot of industrial propaganda for their so-called neutral pH products should be suspected.

The term alkaline is a sort of curse in the ears of many, because of the industrial propaganda for their self created myths that a soap must have a neutral pH value. How can they explain the alkalinity of for instance breast milk(pH of 6,35-7,35)[1], the alkalinity of the skin of new-borns(pH value 7)[2], the alkalinity of the amniotic fluid(pH value 7,1-7,3)[3] in which the foetus swims before it is born? The foetus is extremely sensitive: imagine the damage that could be created in its development of organs, brains, eyes, blood vessels, nervous system, bones, skin…. Nature however found it better to let it swim in alkaline fluid, not in neutral fluid, neither in acidic fluid. The pH value of blood ranges between 7,35 and 7,45. It is the blood that nourishes the skin from inside, and the lymphatic fluid in the skin pours out the acidic waste to the surface of the skin. If the food habits of the human being are not healthy, unbalanced, too acidic, of course the blood will be more acidic and the skin as well. How high was the pH level of the skin of our ancestors? They washed with alkaline soap, without any problem. Skin problems occur because of an unhealthy life style, bad hygiene, the poisonous environment we live in, and the poisonous food people eat.

Healthy lymph have a pH that ranges between 7 and 10. The lymphatic system, part of the immune system, is a network of ducts that carry the lymphatic fluid (LF). LF also contains white blood cells called lymphocytes, fats, and proteins.[4]. The lymphatic system, made up of lymphatic fluid, tiny vessels, nodes and organs, is responsible for removing excess fluid, infections and acidic waste[5].

Viruses, Corona and pH

There are several publications about viruses and how they react to low or high pH values. The most of the publications contradict each other. Some write: Viruses thrive, like bacteria, in an acidic environment. Viruses infect body cells by binding to the proteins in the cells and then multiplying. Scientific research shows that this process mainly takes place at a low pH value or in an acidic environment. An acidic environment has a pH of 0 to 7. As the pH becomes more basic, the activity of viruses decreases sharply. Scientists have established this in various studies in numerous viruses in both humans and animals. The relationship between pH value and infection-increasing activities has been demonstrated in, among others, influenza1, corona2, hepatitis C3, foot-and-mouth disease4 and other viruses in animals. By increasing the alkaline buffer in your body, which improves the pH value of your body cells, the sensitivity to viruses in the body could decrease[6][7] More: [8][9]

Since scientists are not unanimously concluding that alkalinity of food, or body care products, create a not virus-friendly environment it is necessary to wait for more research.

Sources

 1. pH value of breastmilk – ScienceDirect
 2. Skin pH of a newborn baby – PubMed
 3. Amniotic fluid has a pH of 7.1 to 7.3. – Healthline
 4. pH value of healthy lymphatic fluids – Portland Press
 5. About lymphatic fluid – PrairieNaturals
 6. Viruses are pH sensitive – Reelyse
 7. The influence of pH on SARS-CoV-2 infection and COVID-19 severity – ResearchGate
 8. Conditions Favoring Increased COVID-19 Morbidity and Mortality: Their Common Denominator and its Early Treatment – PubMed
 9. What do we know so far about COVID-19 and alkalinity? Health Desk
 10. Additional information about pH values – Scientific Research, §6
 11. The Skin – Cretan Garden Blog

#03. Huden

[For English: scroll down]

Huden er et ekstremt følsomt organ som holdes sunt på grunn av et konstant regenererende, genialt sirkulasjonssystem av vann, lymfe, blod og fett. På grunn av kompleksiteten til huden, for å forstå hvordan huden er bygget opp, hvordan dette organet fungerer, er det nyttig å se en eller flere pedagogiske videoer om det. Jeg har samlet disse i en videoliste.

Photo by cottonbro 

Hvordan opprettholde en sunn hud?

Siden næringen av huden foregår i selve huden via kroppens systemer og ikke på overflaten, er det viktig å spise sunn mat og drikke nok vann (1-2 liter per dag) ved siden av andre væsker som kaffe, te, suppe, juice, etc.. Kaffe og svart te dehydrerer kroppen. Å puste inn frisk luft, samtidig være fysisk aktiv, bidrar til en optimal fordøyelse og dermed også for en sunn hud. Dagslys er også en del av den naturlige hudpleien. Dagslys skaper et naturlig vitamin D som tas opp og transporteres av huden inn i kroppen. Vedlikehold av huden utenfra er en del av den daglige hygienen for å holde vond lukt, bakterier, virus og sopp unna, for å unngå sykdommer. Hudvennlige kroppsoljer fukter huden, og sammen med eksfoliering og massasje er den en måte å holde den vital, elastisk og skinnende.

1. Såpe

Det er forbløffende at såpeprodusenter av for eksempel den så populære Aleppo-såpen Savon de Marseille og Castilla-såpen ikke gir informasjon om pH-verdien. pH-verdien på alle natursåper er 9. Cretan Garden-såpene er natursåper, sammenlignbare med Aleppo-såpene, og har også en pH-verdi på 9. Dette pH-nivået er relatert til formelen for håndlagde naturlige såper i henhold til gamle tradisjoner. Det finnes produsenter av de såkalte nøytrale såpene, eller såkalte økologisk nedbrytbare såper som heller ikke gir noe informasjon om det. Det finnes natursåpeprodusenter som tilsetter naturlige sure stoffer av for eksempel aloe vera for å senke pH-nivået. For meg har det vært et bevisst valg å følge opp de gamle tradisjonelle metodene og formlene. Selv om Cretan Garden olivensåpen er alkalisk, trenger huden bare 15 minutter på å komme tilbake til sin egen pH. Fordelene med olivenolje, urter og essensielle oljer i såpen er fortsatt tilstede i den tynne filmen som forblir på huden, nærer, beskytter og holder huden elastisk.

*Råd. I tilfelle såpen brukes til hodebunn og hårvask: bruk rosmarin såpe, og arganolje etter vask, på håndkletørt hår hvis du har tørt og/eller krøllete hår. Grått hår kan også være veldig tørt. Arganolje brukes også i den såkalte marokkanske oljen, men arganolje er ren olje, inneholder ikke parfyme eller andre kjemikalier. For å gjøre arganoljen mer din kan du blande en dråpe eterisk olje med arganoljen i håndflaten før du sprer den over håret, og gni den inn i håret og hodebunnen i omtrent ett minutt.

*Råd for bruk av såpe på huden i ansiktet: Ikke bruk såpe for ofte. Bruk lunkent vann og tørk ansiktshuden.

2. En hudvennlig kroppsolje

Lag din egen hudbalsam: Kjøp økologisk olivenolje, og den eteriske oljen som brukes i såpen. Tilsett 200 ml olivenolje / 20 dråper eterisk olje [kun for ekstern bruk!] i en tom og godt rengjort flytende såpeflaske med pumpe. Tilsett bare en liten håndfull av den hjemmelagde kroppsoljen umiddelbart etter vask til den våte og varme kroppen fra ansikt til tær, fordel den over hele huden. Tørk deg deretter med et håndkle. En veldig tynn lag er igjen. Den gir en matt effekt på huden, uten å veie den, uten å etterlate fete spor. Det forbedrer hudens elastisitet samtidig som det forhindrer fuktighetstap som kan bidra til aldringsprosessen. Den holder huden glatt og myk, samtidig som den etterlater en naturlig sunn glød, et yngre resultat og den fantastiske duften av den eteriske oljen. Du kan kjøpe eteriske oljer på BioAroma, Kreta, Hellas.

OBS: den anbefalte summen av dråper eterisk olje på 200 ml olivenolje, for en kroppsolje er en sikker total. På nettstedet til Aroma Therapy Foundation står det skrevet at totalen avhenger av kraften til hver enkelt eterisk olje: de er alle forskjellige i vekt, noe som betyr at en dråpe lavendel er lettere enn en dråpe oregano, for eksempel. De anbefaler for en kroppsolje 20 – 40 dråper på 100 ml olivenolje. Jeg anbefaler maksimalt 20 dråper på 200 ml olivenolje, for bruk på kropp og ansikt. Huden din kan reagere på det uansett. Råd: prøv din hjemmelagde kroppsolje på en liten flekk på armen, og vent å se hvordan huden reagerer før du bruker den på hele kroppen. Ikke bruk kroppsoljen som sololje. Du kan bruke den som en ettersolbehandling. Beskytt huden din mot solen med en krem ​​med høy beskyttelsesfaktor. Den beste beskyttelsen er imidlertid å unngå direkte sollys, ved å bruke solhatt eller å sitte i skyggen.

3. Eksfoliering av huden

Eksfoliering er prosessen med å fjerne døde hudceller fra det ytre laget av huden din. Hvis du gjør dette bra, på den måten som passer med din hudtype, skaper dette en lys, sunn hud fordi sirkulasjonen i huden har blitt bedre. Den riktige måten å eksfoliere på gir bedre absorpsjon av kroppsoljer og kremer. Se også Cretan Garden-blogginnlegget: Eksfoliering av huden.

*Råd: huden i ansiktet ditt må ikke eksfolieres på samme måte som kroppens hud. Fordi ansiktets hud er konstant avdekket, håndterer variasjoner i temperaturer, luftforurensning, overdose av aggressivt sollys, tørr luft inne i huset om vinteren, airco om sommeren og vinteren, trenger ansiktets hud et mildt vedlikehold Ikke noen form av eksfoliering er mild, med mindre man bruker en vaskeklut forsiktig.

4. Terapeutiske massasjer

Siden Wikipedia tilbyr en veldig utmerket artikkel om massasje, typer massasje, massasje i historien og terapier med massasje, vil jeg bare legge til noen merknader.

Massasje stimulerer muskler, blodsirkulasjon, organer, metabolisme i cellene, balanserer kroppssystemene, fjerner blokkering av chakraer, skaper en bro mellom sinnet og kroppen din, og aktiverer huden også, fordi huden er mediet mellom hendene. av terapeuten og kroppen under huden. For å venne seg til en terapeutisk massasje kan man begynne med fotmassasje. Videoer: spilleliste 1, spilleliste 2

Den profesjonelle og terapeutiske thaimassasjen er et mulig neste trinn: du har på deg komfortable klær. Videoer: spilleliste.

Den profesjonelle og terapeutiske Abhyanga («oljemassasje») er en form for ayurvedisk terapi som involverer massasje av hele kroppen fra hode til tå med Dosha-spesifikk varm urte-olje. Selvmassasje er også mulig. Abhyanga-massasje forbedrer hudhelsen. Healthline publiserte en artikkel om det. Video: Abhyanga self-massage. Video: Abhyanga massage India

5. Frisk luft

Huden er vår naturlige grense mellom vår indre fysiske kropp, vår indre verden, vårt selv og omverdenen. Den menneskelige utviklingen, knyttet til den såkalte sivilisasjonen, førte til endringer i vaner, også i klær. Våre forfedre hadde ikke på seg klær, de brukte huden og pelsen til dyrene de drepte til mat, for å beskytte mot kulde. De bodde ikke i lukkede hus, men i huler, hytter eller telt. Frisk luft var en konstant faktor. Luften var ikke forurenset på den tiden. Huden kunne bade dag og natt i ren luft. Frisk luft, oksygen, er nødvendig for å holde huden i god stand. Å åpne vinduer, minst en time eller to per dag, er et must for å holde lufthygienen optimal. Om sommeren gjør jeg dette hver morgen, etter å ha våknet rundt klokken seks, og lukker vinduene etter en time eller to. Om vinteren gjør jeg dette to ganger om dagen, i bare fem minutter: det er ekstremt kaldt i de norske fjellene.

Å gå en daglig tur, også om vinteren, i et miljøvennlig område, skaper en sunn blodsirkulasjon. Blodet anrikes ved å puste inn rent oksygen. Blodsystemet transporterer oksygenet til også huden.

6. Dagslys

Vi er avkom av menneskene som levde i friluft, med overflod av dagslys. Vi må innse at huden vår ikke endret seg så mye under evolusjonen som våre vaner i klær og liv. Vi bor nesten konstant i et lukket hus, kontor, arbeidsplass, bil eller enhver form for offentlig transport, med kunstig lys. Naturlig lys, dagslys, er avgjørende for vårt velvære, og for å opprettholde en sunn hud. Merk: dagslys skapes av solen, men å være i full varme fra en brennende sol er ikke sunt. Skyggen gir også naturlig dagslys.

7. Vann og sunn mat

Hva du spiser og drikker kan påvirke hudens helse betydelig. Drikk minst en liter vann per dag, ved siden av alle andre væsker som kaffe, te, juice eller suppe. Healthline tilbyr utmerket informasjon om god mat for en sunn hud.

Photo by Arnie Watkins

Relaterte blogginnlegg:

Ytterligere informasjon

 • Cretan Garden: Vitenskapelig forskning om olivenolje, bruk av olivenolje på huden, essensielle oljer, kaldbehandlet olivensåpe og urter.
 • Medical News Today: Fordeler med olivenolje for hud og ansikt.
 • Mayo Clinic – et non-profit amerikansk akademisk medisinsk senter fokusert på integrert helsevesen, utdanning og forskning – Gir drikkevann hydrert hud?
 • Healthfully: Effektene av sollys[dagslys, admin] og frisk luft på kroppen
 • HealthfullyVitamin D & Ekstrem Svette

English:

#3. The Skin

The skin is an utterly sensitive organ that is kept healthy because of a constantly regenerating, ingenious circulation system of water, lymph, blood, and fats. Because of the complexity of the skin, to understand how the skin is built, how this organ functions, it is helpful to watch one or more educational videos about it. I collected these in a playlist.

Photo by cottonbro

How to maintain a healthy skin?

Since the nourishment of the skin takes place in the skin itself via the body systems and not on the surface, it is essential to eat healthy food and drink enough water (1-2 litres per day) next to other liquids like coffee, tea, soup, juiceses, etc.. Coffee and black teas de-hydrate the body. Breathing fresh air, being also physical active, contribute to an optimal digestion and therefore for a healthy skin as well. Daylight is also part of the natural skin care. Daylight creates a natural vitamin D that is adopted and transported by the skin into the body. The maintenance of the skin from the outside is part of the daily hygiene to keep bad smells, bacteria, viruses and fungi away, to avoid illnesses. Skin-friendly body oils moisturize the skin, and together with exfoliating the skin and massages a way to keep it vital, elastic, and shining.

1. Soap

It is astonishing that soap manufacturers of for instance the so popular Aleppo soap, Savon de Marseille, and Castile soap do not offer information about the pH value. The pH value of all natural soaps is 9. The Cretan Garden soaps are natural soaps, comparable with the Aleppo soaps, and have a pH value of 9 as well. This pH level is related with the formula for handcrafted natural soaps according to old traditions. There are manufacturers of the so-called neutral soaps, or so-called ecological degradable soaps who do not offer any information about that either. There are natural soap manufacturers who add natural acidic substances of for instance aloe vera to lower the pH level. For me its has been a conscious choice to follow up the old traditional methods and formulas. Though the Cretan Garden olive soap is alkalic, the skin needs just 15 minutes to come back to its own pH. The benefits of the olive oil, herbs and essential oils in the soap are all still present in the thin film that remains on the skin, nourish, protect and keep the skin elastic.

*Advice. In case the soap is used for scalp and hair washing: use argan oil after washing, on the towel-dry hair if you have dry and/or curly hair. Grey hair can be very dry as well. Argan oil is also used in the so-called Moroccan oil, but argan oil is pure oil, does not contain perfumes, or any other kind of chemicals. To make the argan oil more yours you can mix one drop essential oil with the argan oil in the palm of your hand before spreading it over the hair, and rub it in the hair and the scalp for about a minute.

*Advice for the use of soap on the skin of the face: Do not use soap too often. Use luke warm water and pat the skin of the face dry.

2. A skin-friendly body-oil

Make your own skin conditioner: Buy organic olive oil, and the essential oil used in the soap. Add 200 ml olive oil / 20 drops essential oil [for external use only!] in an empty and well cleaned fluid soap bottle with pump. Add just a little hand full of the homemade body oil immediately after washing to the wet and warm body from face to toes, spread it all over the skin. Then dry yourself with a towel. A very thin film is left. It offers a matt effect to skin, without weighing it, without leaving oily traces. It improves skin elasticity while preventing moisture loss that can contribute to the aging process. It keeps the skin smooth and soft, while leaving a natural healthy glow, younger looking result, and the wonderful scent of the essential oil. You can buy essential oils at BioAroma, Crete.

Attention: the advised total of drops essential oil on 200 ml olive oil, for a body oil is a safe total. On the website of the Aroma Therapy Foundation is written that the total depends on the power of each single essential oil: they are all different in weight, which means that one drop of lavender is lighter than one drop of oregano, for instance. They recommend for a body oil 20 – 40 drops on 100 ml olive oil. I recommend the maximum of 20 drops on 200 ml olive oil, to be used on body and face. Your skin could react on it anyway. Advice: try your home made body oil on a small spot on your arm, and wait to see how the skin reacts, before using it on the entire body. Do not use the body oil as a sun-oil. You can use it as an after-sun treatment. Protect your skin against the sun with a high protection factor cream. The best protection however is to avoid direct sunlight, by wearing a sun-hat, or to sit in the shadow.

3. Exfoliating the skin

Exfoliation is the process of removing dead skin cells from the outer layer of your skin. If you do this well, in the way that fits with your skin type, this creates a bright, healthy looking skin because the circulation in the skin has improved. The right way of exfoliating allows a better absorption of body oils and creams. See also the Cretan Garden blog post: Exfoliating the skin.

*Advice: the skin of your face may not be exfoliated in the same way as the skin of the body. Because the skin of the face is constantly uncovered, dealing with variations in temperatures, air pollution, overdose of aggressive sunlight, dry air inside the house in winter, airco in summer and winter, the skin of the face needs a mild maintenance Not any kind of exfoliating is mild, unless one uses a wash cloth carefully.

4. Massages

Because Wikipedia offers a very excellent article about massage, types of massages, massages in history, and therapies with massages, I only would like to add some notes.

Massages stimulate the muscles, blood circulation, organs, metabolism in the cells, are balancing the body systems, unblock chakras, create a bridge between your mind and your body, and activate the skin as well, because the skin is the medium between the hands of the therapist and the body beneath the skin. To get used to a therapeutical massage one could start with foot massages. Videos: playlist 1, playlist 2 The Thai yoga massage is a possible next step: you wear comfortable clothes. Videos: playlist.

Abhyanga (“oil massage”) is a form of Ayurvedic therapy that involves massage of the entire body from the head to the toe with Dosha-specific warm herb-infused oil. Self-massage is also possible. Abhyanga massage improves skin health. Healthline published an article about it. Video: Abhyanga self-massage. Video: Abhyanga massage India

5. Fresh air

The skin is our natural border between our inner physical body, our inner world, our self, and the outside world, The human eveolution, related with the so-called civilization, brought changes in habits, also in clothing. Our ancestors did not wear clothes, they used the skin and fur of the animals they killed for food, to protect against cold. They did not live in closed houses but in caves, huts or tents. Fresh air was a constant factor. The air was not polluted in that time. The skin could bath day and night in clean air. Fresh air, oxygen, is necessary to keep the skin in a good condition. Opening windows, at least for an hour or two per day, is a must to keep the air-hygiene optimal. In summer I do this every morning, after waking up at about six o’clock, and close the windows after an hour or two. During winter I do this twice per day, for just five minutes: it is extreme cold in the Norwegian mountains.

Taking a daily walk, also in winter, in an environmentally healthy area, creates a healthy blood circulation. The blood is enriched by breathing in pure oxygen. The blood system transports the oxigen to also the skin.

6. Daylight

We are the offspring of the humans who were living in the open air, with abundancies of daylight. We must realize that our skin did not change so much during evolution as our habits in clothing and living. We live almost constantly in a closed house, office, working place, car or any kind of public transport, with artificial light. Natural light, daylight, is essential for our well-being, and to keep a healthy skin. Note: daylight is created by the sun, but being in the full heat of a burning sun is not healthy. Also the shadow offers natural daylight

7. Water and healthy food

What you eat and drink can significantly affect your skin health. Drink at least a liter water per day, next to all other liquids like coffee, tea, juices or soup. Healthline offers excellent information about good food for a healthy skin.

Photo by Arnie Watkins

Related blog posts:


Additional information

 • Cretan Garden: Scientific research about olive oil, the use of olive oil on the skin, essential oils, cold processed olive soap, and herbs.
 • Medical News Today: Benefits of olive oil for the skin and face.
 • Mayo Clinic – a non-profit American academic medical center focused on integrated health care, education, and research – Does drinking water cause hydrated skin?
 • Healthfully: The Effects of Sunlight[daylight, Admin] & Fresh Air on the Body
 • Healthfully: Vitamin D & Excessive Sweating

Create a website or blog at WordPress.com av Anders Noren.

opp ↑