#24. Mobiltelefonen og nettbutikken Cretan-Garden

[For English: scroll down]

hjemmesiden starter jeg med å nevne at på denne nettsiden er ikke WordPress-innstillingene for telefonbruk aktivert, og hvorfor ikke. Jeg viser til bloggartikkelen om at mobiltelefoner ikke er bærekraftige. Men det er mer: siden 1970-tallet, så for mer enn 50 år siden, har det blitt utført uavhengig vitenskapelig forskning på virkningen av menneskeskapte industrielle elektromagnetiske felt på menneskers helse. Siden den gang har tusenvis av studier, som advarer mot helsefarene ved EMF, blitt publisert i PubMed, Research Gate, Science Nature, De Gruyter, etc.. Disse studiene har økt enormt, spesielt etter at internett ble lagt til en mobiltelefon , så med introduksjonen av «Generasjonen», 1G, 2G, 3G, 4G og nå 5G-telefoner.

Tabell: verdensomspennende mobildatabruk, fra 2011-2025 / Se også: Statista

Advarslene er svært alvorlige. Seriøst nok til å seriøst vurdere hva du skal gjøre med den mobiltelefonen: samarbeide med telekomindustrien, ja eller nei. På bekostning av egen inntekt, ja eller nei, fordi kunder som bruker mobilen som datamaskin ikke vil like den, og forlate nettsiden.

Jeg har bestemt meg for “nei”, for ikke å samarbeide med telefonbransjen som optimaliserer og utvider tilgjengeligheten for kunder og bedrifter. Fordi en mobiltelefon også gir tilgang til nettbank, stenger jeg en stor dør for meg selv her, døren til mer salg av produktene mine. Min bevissthet sier at dette er riktig.
Jeg gir meg ikke.
Hvis jeg gir etter for kundenes bekvemmelighet og dermed bidrar til de påviste farene for menneskers, dyrs og planters helse, er jeg medskyldig i disse konsekvensene. Fordi jeg kjenner disse konsekvensene, etter å ha studert vitenskapelige dokumenter om de biologiske effektene av EMF av toppforskere daglig, i fem år nå, fra og med 2017, kan jeg si at jeg vet i dybden hva jeg skriver om. Ikke bare her, men spesielt i bloggen min Multerland.

Hvilke helsefarer er involvert?

Når du tar en titt på Multerland-bloggen, spesielt arkivene fra 2017 – nåtid, og hvis du også vil ta en titt på listen over lenker som er samlet i «EMF-lenker», og vil også se og lytte til videoene og spillelistene som Jeg har publisert i YouTube-kanalen Multerland, så her, da er du så godt informert at du er i stand til å bedømme selv, og å forstå at mobiltelefoner virkelig er en fare for menneskers helse, alt liv, og at jeg ville være en hykler hvis jeg var enig med en mobiltelefoninnstilling på denne nettsiden, hvor jeg selger økologiske produkter (naturvennlig).

Kjente helsefarer: kreft, DNA-skader, overvekt, hudproblemer (eksem, rød hud, tørr hud), munn: sår, blemmer og metallsmak i munnen, hjertebank, pusteproblemer (astma), svimmelhet, tinnitus, neseblødninger, (alvorlig) hodepine, grå stær, uskarpt syn, infertilitet, fødselsskader, spontanaborter, leddsmerter, svekkelse av beinmineraltetthet, nevrologiske lidelser som ADHD, oksidativt stress, tretthet, søvnforstyrrelser, depresjon, angst, problemer med konsentrasjon og fokus, nummenhet , etc. Anbefalt: Blogg Einar Flydal, Nettsted EMF-consult, Nettsted Folkets Strålevern, Nettsted FELO

Fordi jeg jobber med ethernet, på en brukt og kablet bærbar datamaskin, vet jeg at det er mulig å bruke internett uten mobiltelefon, uten Wi-Fi, og med enda raskere OG sikrere internett. I tillegg er skjermen på en bærbar datamaskin minst seks ganger større enn skjermen på en mobiltelefon. Og: en bærbar datamaskin koster i dag halvparten av hva en mobiltelefon koster. .
Jeg har en brukt mobiltelefon for nødstilfeller. Også for mottak av tekstmeldinger fra postselskaper når en pakke har kommet til postkontoret. Også for å motta bekreftelseskoder for å logge på WordPress. Det er alt. Mobiltelefonen min er stort sett i flymodus.

Mobilapper

Det som gjør mobiltelefonbruk enda mer problematisk, er appene for sosiale medier som kan installeres på den, som Facebook og Instagram. Apper gjør mobiltelefonen til en uunnværlig dings som er på 24/7/365. Brukere blir avhengige, får et forvrengt bilde av virkeligheten og blir til slutt henvist til psykologisk eller til og med psykiatrisk behandling. En app som heter Vipps, er veldig populær i Norge. Betalinger skjer med denne appen, overalt, også til nettbutikker, men den nettbutikken må eie en mobiltelefon med aktivert internettforbindelse og installert Vipps-app. Vipps møter kritikk og kunder møter stadig tilbakevendende problemer. Kort sagt: Vipps garanterer ikke korrekte betalinger. Sjekk listen her. Det er derfor ikke mulig å betale med Vipps når du bestiller produkter i Cretan-Garden nettbutikk. Betalinger er kun mulig med bankoverføring. Kontonummeret finner du i bunnteksten.

Kritikk av Facebook

Listen over kritikk av Zuckerberg, Facebook, og Instagram, er lang og sjokkerende. Grunnen til at jeg ikke slutter meg til disse mediene. Jeg er kun aktiv på LinkedIn og YouTube[1][2][3][4][5][6][7], SoundCloud, skriver i tre WordPress-blogger[1][2][3]. og publiser bildene mine på Flickr.

Ytterligere informasjon

English:

#24. The mobile phone and my webshop

On the homepage I start with the mention that on this website the WordPress settings for telephone use are not activated, and why not. I refer to the blog article (when in the post, scroll down for English) that mobile phones are not sustainable. But there is more: since the 1970s, so, more than 50 years ago, independent scientific research has been conducted into the impact of man-made industrial electromagnetic fields on human health. Since then, thousands of studies, warning against the health hazards of EMF, have been published, in PubMed, Research Gate, Science Nature, De Gruyter, etc.. Those studies have increased enormously, especially after the addition of internet to a mobile phone, so with the introduction of the «Generation», the 1G, 2G, 3G, 4G and now 5G phones.

Table: worldwide mobile data usage, from 2011-2025 / See also: Statista

The warnings are very serious. Serious enough to seriously consider what to do with that mobile phone: cooperate with the telecom industry, yes or no. At the expense of my own income, yes or no, because customers who use their mobile as a computer will not like it, and leave the website.

I have decided not to cooperate with the telephone industry that optimizes and expands accessibility for customers and companies. Because a mobile phone also provides access to internet banking, I close a big door for myself here, the door to more sales of my products. My consciousness says this is correct.
I don’t yield.
If I yield to the convenience of customers, thereby contributing to the proven dangers to human, animal and plant health, then I am complicit in those consequences. Because I know those consequences, after studying scientific documents about the biological effects of EMF by top scientists daily, for five years now, starting in 2017, I may say that I know in depth on which I am writing. Not only here, but especially in my blog Multerland.

What health hazards are involved?

When you take a look at the Multerland blog, especially the archives from 2017 – present, and if you also would take a look at the list of links as collected in «EMF links», also would watch and listen to the videos and playlists that I have published in YouTube channel Multerland, so here, then you are finally so well informed that you are capable to judge for yourself, and to understand that mobile phones are indeed a danger to human health, all life, and that I would be a hypocrite if I agreed with a mobile phone setting on this website, where I sell ecological products.

Known health hazards on this moment: cancer, DNA damage, obesity, skin problems (eczema, red skin, dry skin), mouth: sores, blisters and metallic taste in the mouth, palpitations, problems breathing (asthma), dizziness, tinnitus, nose bleeds, (severe) headache, cataract, blurred view, infertility, birth defects, miscarriages, joint pain, weakening of bone mineral density, neurological disorders like ADHD, oxidative stress, tiredness, sleeping disorders, depression, anxiety, problems with concentration and focusing, numbness, etc.

Because I work with ethernet, on a (second-hand) cabled laptop, I know that it is possible to use internet without a mobile phone, without Wi-Fi, and with even faster AND safer internet. In addition, the screen of a laptop is at least six times bigger than the screen of a mobile phone. And: a laptop nowadays costs half of what a mobile phone costs. .
I have a cell phone for emergencies. Also for receiving text messages from postal companies when a package has arrived at the post office. Also for receiving verification codes to log in to WordPress. That’s all. My mobile phone is mostly in fly-modus.

Cellphone apps

What makes mobile phone use even more problematic are the social media apps that can be installed on it, such as Facebook and Instagram. Apps make the mobile phone an indispensable gadget that is on 24/7/365. Users become addicted, have a distorted view of reality and are eventually referred for psychological or even psychiatric treatment. An app called Vipps is very popular in Norway. Payments are made with this app, everywhere, also to online stores, but that online store must own a mobile phone with an activated internet connection and Vipps app installed. Vipps faces criticism and customers face constantly recurring problems. In short: Vipps does not guarantee correct payments. Check the list here.

It is therefore not possible to pay with Vipps when you order products in the Cretan-Garden webshop. Payments are only possible with a bank transfer. The account number can be found in the footer.

The list of criticism on Zuckerberg, Facebook and Instagram is long and shocking. Reason why I do not join these media. I am only active on LinkedIn and YouTube[1][2][3][4][5][6][7], SoundCloud, write in three WordPress blogs[1][2][3] and publish my photos on Flickr.

Additional information

#21. WooCommerce / part 2

Introduction:

OBS: WooCommerce del 1 og 2 er kun tilgjengelig på engelsk.

Please read first: WooCommerce / part 1.

The newest WordPress templates, not a good advise for a transition of an old theme

During several months, I have been working at the WordPress Astra website in Cloudways. The template TwentyTwo had been advised by WordPress in a discussion with them about all the WooCommerce problems I met with this template, the Baskerville 2. There are really excellent reviews about Astra:

“Astra is the fastest, flexible and free WordPress theme that is intuitive and offers deeper integration with WooCommerce. With unique features and countless customizations you can build a store that matches your brand. see all features.”

During these months I learned how Cloudways “works”. Cloudways works with too many bots, and is excellent for advanced, well trained professionals, which I am not. It took for instance a long time before I understood where exactly I could edit my WordPress template. One can ask questions, but the answer you get is a list with questions, and you may take a look if your question is between them. Several times I tried and gave up.

The human (personal help) side of Cloudways is hidden and mostly not available. WordPress is in its contacts with users more human, and social. However. How Twenty-Two works or not, I do not know because my son choose the Astra, which I did not know. Though Astra has such beautiful reviews I would not recommend it In case you want to change your already older WordPress template into a more advanced theme. It is too difficult.

I discovered that Astra is incomparable with former templates, offers high tech tools, works with a very advanced blocks system, but is so much different from older WordPress templates that one does not recognize anything from before. The WordPress offer to support me in the transition was very kind, but since the Twenty-Two is one of the latest WP themes, it iwll be totally different from your older theme, and therefore the advise was naive, because the step is too big. WP-help team would NOT have been able to support me in the right way. It would have taken too much time before all was installed in the way I want it, and the frustrations would have been beyond any imagination. Fortunately I could work with it offline in Cloudways, otherwise I would have had a problem, that never could have been solved without the expensive help of a professional. However, not any professional could have had the affinity with my product that I have and would not have understood my highly necessary preferences. Note: when working in Cloudways too often the computer froze, and I had to refresh the browser to make it active again. My computer, though not a simple and light one, has sometimes similar problems with WP, but not in this way.

Conclusion: Starting with one of the newest themes, while used to older WP templates, and searching for a more advanced WooCommerce webshop possibility via another template, is asking for big problems: all what you have built up in the older template is going to become a real mess, because the newest template system is totally different: Vista has a very attractive look but with hardly any space for informative text: all is focused on visual attraction, not on information. Vista offers full width pages and posts which are tiring to read, and aesthetically even ugly. Later I discovered that it is possible to adjust the width. I still do not know how to install a header photo. Could not find any button for it. The column width of the Baskerville 2 is for me much more attractive, easy to edit and read, and does not boost with enormous picture sizes to try to push you to buy, even despite any quality. The ONLY negative part of the Baskerville 2 is the webshop, WooCommerce. It has a basic performance, with not more than just one vertical row. Reason why I created myself a kind of a gallery with links above it. This has been the reason to search for another template, but I failed to find one. WordPress should create a plugin for older templates, to create a well functioning webshop.

Shortly: if you consider to transform your already existing WordPress website/blog into a newer version, do not jump into the latest templates. Not any coach can help you out of the too many problems that are popping up when you change the template into this very advanced new system. All together there were finally enough reasons for me to say goodbye to Astra, to Cloudways, and to continue with this Baskerville 2 template, on WordPress. The shop is simple, but it works. The shop is open since June 12, 2022.

In case there are problems with ordering via the shop, you are welcome to place an order via an email. An example: click here.

#19. WooCommerce / Part 1

Updated: June 13, 2022

OBS: WooCommerce del 1 og del 2 er kun tilgjengelig på engelsk.

Questions: Why took it such a long time before the Cretan-Garden shop could be opened? Answer: “Because of WooCommerce!”

What is WooCommerce?

WooCommerce is an open-source e-commerce plugin for WordPress. It is designed for small to large-sized online merchants using WordPress. Launched on September 27, 2011, the plugin quickly became popular for its simplicity to install and customize and for the market position of the base product as freeware (even though many of its optional extensions are paid and proprietary). Read on here.

The mistakes of WordPress

Cretan-Garden is a WordPress website and blog. In the administration menu was from the very beginning also the word WooCommerce present. I did not know what WooCommerce was, and there was not one word written about it. There was not one question like: do you want to open a webshop? WordPress offered three options: do you want to create a website, a blog, or a website and a blog? There was no option for a shop as well. There was no warning when I chose for Baskerville 2.

Warning? Yes, because Baskerville 2 creates problems with WooCommerce, so many, that even the WordPress/WooCommerce technicians cannot solve them. Their advice after almost one year[!]: chose another theme. However, I have created already 33 pages, 18 posts, and uploaded many photos.

There is another issue, also created by WordPress. Without asking or explaining, WordPress has installed a WooCommerce plugin also in already existing, active, and old blogs/websites, while WooCommerce is not even compatible with older WP blogs/websites.

WooCommerce is accident number two in my trying to build a webshop. The first accident happened with “My Online Store“, also a do-it-yourself webshop builder, located in the Netherlands, but international.

My Online Store

All was really excellent, till the last moment. Then, in the middle of February 2022, after two and a half months of waiting for their solution for the occurring problems, I received the message that they could not help me. This meant that it was impossible to adjust the for me applicable Norwegian VAT rules to their system. The already existing domain name was cancelled. This could have been avoided if they had listened to my warnings, from the very beginning, in July 2021, that I live in Norway and that Norway has a different VAT system for small business than the EU. Norway is not an EU member state: in Norway I do not need to pay VAT when not selling over 65,000 kroner/about 6,500 euros a year. This means that I am not even allowed to ask customers to pay VAT for the soap they buy.

WooCommerce: not so easy and not so well working

Building a webshop is not so easy. The total of questions and answers, solved or unsolved, on forums and in videos, prove, that especially WooCommerce, is not so easy as it claims to be. Even finding WooCommerce did not happen via WordPress. After having stopped building a webshop at My Online Store, searching for another payable self-to-build webshop, WooCommerce was recommended by ProIsp in Norway, when I was chatting with them. I recognized the term, had seen it in the menu bar of the administration of my Cretan-Garden WordPress website/blog. Then I started to build, learned by doing, and asking, reading, studying. But again, at the end, when testing the shop, the problems could not be solved, and was I advised to switch the theme. That, however, is not work for amateurs like me. I could have done this with the help of the many WordPress assistants, but I learned as well, that this is often a mess also: time and again you get another assistant, who does not know anything about the case, and you have to explain it again, and again. These assistants are not all so excellent in understanding the issue, clearly not aware of the fact that WooCommerce has so many versions. Offering a new version solution which is not compatible with your older version. The many webinars and tutorials about WooCommerce prove as well that WooCommerce is really difficult, at least more complex than they pretend to be. Also, the several versions and possibilities differ much from each other. Baskerville 2, a not so old WordPress theme, but concerning WooCommerce offering a too old version that cannot be updated, should therefore be removed from the WordPress/WooCommerce list.

WordPress/WooCommerce: not so cheap

Another subject of consideration what to choose and where, is the total of costs, one pays for WordPress/WooCommerce, so for a website, blog, shop, domain name, and professional e-mail. An overview:

  • WordPress/WooCommerce, per year: 2500 kroner / about 250 euros.
  • Domain name, per year: 300 kroner / about 30 euros
  • Professional e-mail: per year 420 kroner / about 42 euros
  • Total costs per year: 3220 kroner / about 322 euros.

A normal WordPress blog, like for instance my Multerland blog, costs 180 euros per year. This means that a business account, like WordPress/WooCommerce, costs about 142 euros per year more.

The total is much for a small business like I have, but factually for all, since WordPress as a webshop itself, does not offer the quality that fits with their prices. The technicians, there to help you, because they are included in the price you pay, are not well-informed, do not function professionally, work in a not working WordPress-support-system, and in some cases, like in mine with the Baskerville 2, they cannot even solve the problems. You do not get any discount for the fact that the shop cannot be opened because of WordPress’s not well functioning and poorly informing system. Also, I have to pay the same costs as an e-commerce with a 1000 times higher income per year. A pity that WordPress/WooCommerce has no cheaper possibilities for starters who do not have so much capital to invest or to spend.

The WordPress template TwentyTwo, not a good advise

During several months, I have been working at the WordPress TwentyTwo website in Cloudways. The template TwentyTwo had been advised by WordPress in a discussion with them about all the WooCommerce problems I met with this template, the Baskerville 2.

During these months I learned how Cloudways “works”. Cloudways works with too many bots, and is excellent for advanced, well trained professionals, which I am not. The human side of Cloudways is hidden and mostly not available. WordPress is in its contacts with users more human, and social. The WordPress advise to chose the TwentyTwo was not so wise. If you want to try to change your already older WordPress template into the very advanced TwentyTwo then my advise is: “Don’t!”

I discovered that TwentyTwo is incomparable with former templates, offers high tech tools, works with a very advanced blocks system, but is so much different from older WordPress templates that one does not recognize anything from before. Therefore I consider the advise of WordPress to change the Baskerville 2 into the TwentyTwo not only as not wise, but even stupid. The WordPress offer to support me in the transition was very naive, because they would NOT have been able to support me in the right way. It would have taken maybe a year before all was installed in the way I want it, and the frustrations would have been beyond any imagination. Fortunately I could work with it offline in Cloudways, otherwise I would have had a problem, that never could have been solved without the expensive help of a professional. However, not any professional could have had the affinity with my product that I have and would not have understood my highly necessary preferences.

Conclusion: Starting with TwentyTwo, while used to older WP templates, is asking for big problems: all what you have built up in the older template is going to become a real mess, because the TwentyTwo system is totally different: TwentyTwo works with advanced blocks, has a very attractive look but with hardly any space for informative text: all is focused on visual attraction, not on information. TwentyTwo offers full width pages and posts which are tiring to read, and aesthetically even ugly. The column width of the Baskerville 2 is at least for me much more attractive, easy to edit and read, and does not boost with enormous picture sizes to try to push you to buy, even despite any quality. My soap has a quality that does not need an overdose of eye catchers. If you like it, you buy it, if you do not like it, you can chose another type of soap somewhere else. Selling is not pushing. Really healthy commerce is only possible with an excellent product, what sells via satisfied customers who talk about it with friends. That is my focus. That is what I offer.

Shortly: if you consider to transform your already existing WordPress website/blog into a newer version, do not jump into the TwentyTwo. Not any coach can help you out of the too many problems that are popping up when you change the template into this very advanced new system. All together there were finally enough reasons for me to say goodbye to TwentyTwo, to Cloudways, and to continue with this Baskerville 2 template, on WordPress. The shop is simple, but it works. The shop is open since June 12, 2022.

In case there are problems with ordering via the shop, you are welcome to place an order via an email. An example: click here.

Part 2: click here.

Create a website or blog at WordPress.com av Anders Noren.

opp ↑